Rèm phòng tắm

Rèm phòng tắm - Tất cả sản phẩm Rèm phòng tắm chính hãng, giá rẻ, mới nhất tháng 07/2024. Giao hàng toàn quốc, thu tiền tại nhà (COD), bảo hành chính hãng. Đổi trả hàng nếu không hài lòng.
568 sản phẩm
Trang 1/12

[{"content": ["

Ph\u00f2ng t\u1eafm trong gia \u0111\u00ecnh l\u00e0 n\u01a1i ch\u1ed1n ri\u00eang t\u01b0 gi\u00fap b\u1ea1n th\u01b0 gi\u00e3n v\u00e0 l\u00e0m s\u1ea1ch c\u01a1 th\u1ec3 m\u1ed7i ng\u00e0y. \u0110\u1ec3 gian ph\u00f2ng n\u00e0y tr\u00f4ng ng\u00e0y m\u1ed9t m\u1edbi m\u1ebb v\u00e0 sang tr\u1ecdng h\u01a1n, r\u00e8m ph\u00f2ng t\u1eafm s\u1ebd l\u00e0 ph\u1ee5 ki\u1ec7n trang tr\u00ed kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu. Nh\u1eefng m\u1ea3nh r\u00e8m kh\u00f4ng c\u1ee9ng nh\u1eafc nh\u01b0 b\u1ee9c t\u01b0\u1eddng ch\u1eafn s\u1ebd t\u1ea1o c\u1ea3m gi\u00e1c nh\u1eb9 nh\u00e0ng v\u00e0 thanh tho\u00e1t cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng. Do \u0111\u00f3, thay v\u00ec ph\u1ea3i x\u00e2y nh\u1eefng b\u1ee9c t\u01b0\u1eddng ch\u1eafn t\u1ed1n di\u1ec7n t\u00edch v\u00e0 chi ph\u00ed th\u00ec nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi l\u1ea1i mu\u1ed1n s\u1eed d\u1ee5ng r\u00e8m che. \u0110\u1ec3 ch\u1ecdn cho m\u00ecnh chi\u1ebfc r\u00e8m ph\u00f2ng t\u1eafm v\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng ph\u00f9 h\u1ee3p, h\u00e3y truy c\u1eadp shopee.vn ngay h\u00f4m nay. T\u1ef1 h\u00e0o l\u00e0 trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed l\u1edbn nh\u1ea5t Vi\u1ec7t Nam, WebSoSanh.co s\u1ebd cung c\u1ea5p cho b\u1ea1n nh\u1eefng m\u1eabu r\u00e8m d\u00f9ng cho ph\u00f2ng t\u1eafm \u0111\u1eb9p v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ee3p l\u00fd nh\u1ea5t.\n

- Ch\u1ecdn ch\u1ea5t li\u1ec7u cho r\u00e8m: V\u00ec kh\u00f4ng gian kh\u00e1c nhi\u1ec1u so v\u1edbi nh\u1eefng c\u0103n ph\u00f2ng c\u00f2n l\u1ea1i trong gia \u0111\u00ecnh, n\u00ean ch\u1ea5t li\u1ec7u r\u00e8m ph\u00f2ng t\u1eafm c\u0169ng ph\u1ea3i kh\u00e1c bi\u1ec7t. \u0110\u1eb7c th\u00f9 c\u1ee7a ph\u00f2ng t\u1eafm th\u01b0\u1eddng r\u1ea5t \u1ea9m \u01b0\u1edbt. Do \u0111\u00f3, b\u1ea1n kh\u00f4ng n\u00ean ch\u1ecdn ch\u1ea5t li\u1ec7u v\u1ea3i cho kh\u00f4ng gian nh\u00e0 m\u00ecnh. Ch\u1ea5t li\u1ec7u n\u00e0y s\u1ebd r\u1ea5t d\u1ec5 d\u00ednh b\u1ea9n, \u1ea9m m\u1ed1c, l\u00e0m \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng l\u1edbn t\u1edbi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a r\u00e8m. L\u1eddi khuy\u00ean l\u00e0 b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn lo\u1ea1i r\u00e8m \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u kh\u00f4ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc nh\u01b0 polyester, v\u1ea3i ch\u1ed1ng th\u1ea5m, nh\u1ef1a PEVA. Ch\u1ea5t li\u1ec7u n\u00e0y ngo\u00e0i kh\u1ea3 n\u0103ng kh\u00f4ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc, kh\u00e1ng n\u1ea5m m\u1ed1c th\u00ec c\u0169ng r\u1ea5t d\u1ec5 v\u1ec7 sinh, lau ch\u00f9i.\n

- M\u00e0u s\u1eafc: M\u00e0u r\u00e8m ph\u00f2ng t\u1eafm c\u00e1c nh\u00e0 thi\u1ebft k\u1ebf hay s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0 khuy\u00ean d\u00f9ng l\u00e0 c\u00e1c gam m\u00e0u c\u00f3 t\u00ednh d\u1ecbu nh\u01b0 tr\u1eafng, xanh l\u00e1, xanh da tr\u1eddi, v\u00e0ng nh\u1ea1t, h\u1ed3ng pastel\u2026 Nh\u1eefng m\u00e0u n\u00e0y gi\u00fap t\u1ea1o kh\u00f4ng gian tho\u1ea3i m\u00e1i, d\u1ec5 ch\u1ecbu, khi\u1ebfn b\u1ea1n c\u00f3 c\u1ea3m gi\u00e1c nh\u01b0 \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u0103m s\u00f3c, th\u01b0 gi\u00e3n. Ngo\u00e0i nh\u1eefng gam m\u00e0u \u0111\u00f3, b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 trang tr\u00ed th\u00eam b\u1eb1ng xanh c\u1ee7a c\u1ecf c\u00e2y, c\u1ee7a b\u1ea7u tr\u1eddi \u2026 \u0110\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c khu ph\u00f2ng t\u1eafm nh\u1ecf, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ea5y nh\u1eefng s\u1eafc m\u00e0u s\u00e1ng \u0111\u1ec3 t\u1ea1o hi\u1ec7u \u1ee9ng gi\u00fap cho c\u0103n ph\u00f2ng tr\u00f4ng r\u1ed9ng h\u01a1n. Tr\u00e1i l\u1ea1i, nh\u1eefng gam m\u00e0u tr\u1ea7m t\u1ed1i nh\u01b0 t\u00edm, xanh \u0111\u1eadm l\u1ea1i \u0111em \u0111\u1ebfn c\u0103n ph\u00f2ng n\u00e9t \u0111\u1eb9p l\u00e3ng m\u1ea1n hi\u1ebfm c\u00f3. Ngo\u00e0i ra, y\u1ebfu t\u1ed1 h\u00f2a h\u1ee3p gi\u1eefa m\u00e0u c\u1ee7a r\u00e8m v\u00e0 ph\u00f2ng t\u1eafm c\u0169ng c\u1ef1c k\u1ef3 quan tr\u1ecdng \u0111\u1ec3 b\u1ea1n quy\u1ebft \u0111\u1ecbnh n\u00ean ch\u1ecdn gam m\u00e0u n\u00e0o.\n

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u1ea1n n\u00ean mua lo\u1ea1i r\u00e8m ph\u00f2ng t\u1eafm c\u00f3 thanh treo r\u00e8m v\u00e0 c\u00e1ch s\u00e0n nh\u00e0 m\u1ed9t kho\u1ea3ng c\u00e1ch c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh \u0111\u1ec3 gi\u1eef v\u1eefng \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 kh\u00f4 r\u00e1o. R\u00e8m c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf trang nh\u00e3, d\u1ec5 k\u00e9o c\u0169ng l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u00e1ng c\u00e2n nh\u1eafc.\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u, thi\u1ebft k\u1ebf: R\u00e8m \u0111\u01b0\u1ee3c may t\u1eeb c\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u01b0 polyester, nh\u1ef1a Peva gi\u00fap ch\u1ed1ng th\u1ea5m t\u1ed1t, gi\u1ea3m n\u1ea5m m\u1ed1c v\u00e0 v\u1ea5y b\u1ea9n. C\u1ea1nh r\u00e8m \u0111\u01b0\u1ee3c may c\u1ea9n th\u1eadn, ch\u1eafc ch\u1eafn, c\u00f3 th\u00eam c\u00e1c l\u1ed7 \u0111\u1ec3 ti\u1ec7n cho vi\u1ec7c treo m\u00f3c. R\u00e8m c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf thanh l\u1ecbch k\u00e8m nhi\u1ec1u m\u00e0u s\u1eafc trang nh\u00e3, nhi\u1ec1u m\u1eabu m\u00e3 in tr\u00ean r\u00e8m r\u1ea5t hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i nh\u01b0ng kh\u00f4ng k\u00e9m ph\u1ea7n sang tr\u1ecdng.\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m mang phong c\u00e1ch thanh l\u1ecbch, c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft h\u1ee3p m\u1ed9t c\u00e1ch h\u00e0i h\u00f2a v\u1edbi c\u00e1c v\u1eadt d\u1ee5ng kh\u00e1c trong ph\u00f2ng t\u1eafm, k\u1ec3 c\u1ea3 v\u1edbi c\u00e1c kh\u00f4ng gian c\u1ed5 \u0111i\u1ec3n hay hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i. Ngo\u00e0i ra, r\u00e8m ph\u00f2ng t\u1eafm c\u00f2n ch\u1ed1ng b\u1ee5i, kh\u00f4ng b\u1ecb co ho\u1eb7c gi\u00e3n khi gi\u1eb7t v\u00e0 c\u00e1ch nhi\u1ec7t hi\u1ec7u qu\u1ea3. Nh\u1edd c\u00f3 r\u00e8m che ch\u1eafn, b\u1ea1n s\u1ebd c\u1ea3m th\u1ea5y tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0 an to\u00e0n khi t\u1eadn h\u01b0\u1edfng gi\u00e2y ph\u00fat th\u01b0 gi\u00e3n ri\u00eang t\u01b0. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 tho\u1ea3i m\u00e1i v\u1eaby v\u00f9ng cho d\u00f9 ng\u01b0\u1eddi trong nh\u00e0 mu\u1ed1n v\u00e0o s\u1eed d\u1ee5ng kh\u00f4ng gian v\u1ec7 sinh b\u00ean ngo\u00e0i.\n

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: R\u00e8m nh\u00e0 t\u1eafm Oleby \u2013 IKEA, R\u00e8m nh\u00e0 t\u1eafm PEVA d\u00e0i 2m kh\u00f4ng th\u1ea5m n\u01b0\u1edbc,\u2026\n

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u, thi\u1ebft k\u1ebf: D\u1ee5ng c\u1ee5 nh\u00e0 t\u1eafm r\u1ea5t \u0111a d\u1ea1ng, nhi\u1ec1u ch\u1ee7ng lo\u1ea1i nh\u01b0 k\u1ec7 \u0111\u1ec3 \u0111\u1ed3, g\u01b0\u01a1ng ph\u00f2ng t\u1eafm, d\u1ee5ng c\u1ee5 treo qu\u1ea7n \u00e1o\u2026 C\u00e1c ch\u1ea5t li\u1ec7u n\u00ean ch\u1ecdn cho c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 n\u00e0y l\u00e0 nh\u1ef1a ch\u1ed1ng th\u1ea5m, g\u1ed7 c\u00f3 l\u1edbp s\u01a1n ch\u1ed1ng th\u1ea5m hay inox do \u0111\u1eb7c th\u00f9 \u1ea9m \u01b0\u1edbt c\u1ee7a kh\u00f4ng gian ph\u00f2ng t\u1eafm. Ngo\u00e0i ra, c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 n\u00e0y c\u00f2n c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf ti\u1ec7n d\u1ee5ng, th\u00edch h\u1ee3p treo t\u01b0\u1eddng, k\u00ea g\u00f3c ph\u00f2ng gi\u00fap ti\u1ebft ki\u1ec7m kh\u00f4ng gian v\u00e0 d\u1ec5 ch\u00f9i r\u1eeda.\n

- C\u00f4ng d\u1ee5ng: D\u1ee5ng c\u1ee5 nh\u00e0 t\u1eafm mang nhi\u1ec1u c\u00f4ng d\u1ee5ng gi\u00fap ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u1ea3m th\u1ea5y tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0 ti\u1ec7n \u00edch khi s\u1eed d\u1ee5ng. Nh\u1eefng d\u1ee5ng c\u1ee5 nh\u01b0 k\u1ec7 treo, k\u1ec7 g\u00f3c ph\u00f2ng v\u1eeba gi\u00fap b\u1ea1n b\u1ea3o qu\u1ea3n nh\u1eefng \u0111\u1ed3 d\u00f9ng khi t\u1eafm v\u1eeba gi\u00fap kh\u00f4ng gian t\u1eafm g\u1ecdn g\u00e0ng. Th\u00eam v\u00e0o \u0111\u00f3, nh\u1eefng v\u1eadt d\u1ee5ng kh\u00e1c nh\u01b0 k\u1ec7 treo \u0111\u1ed3, v\u00f2i sen, ch\u1ed5i, b\u00e0n ch\u1ea3i\u2026 s\u1ebd l\u00e0 ng\u01b0\u1eddi b\u1ea1n h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1eafc l\u1ef1c \u0111\u1ec3 b\u1ea1n l\u00e0m s\u1ea1ch c\u01a1 th\u1ec3.\n

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Watson, Zento\u2026\n

WebSoSanh.co l\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam. WebSoSanh.co li\u00ean t\u1ee5c c\u1eadp nh\u1eadt th\u00f4ng tin cho t\u1eebng d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1eeb \u0111\u1ed3 gia d\u1ee5ng, thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ebfn qu\u1ea7n \u00e1o, trang s\u1ee9c, \u0111\u1ed3ng h\u1ed3, ph\u1ee5 ki\u1ec7n,... \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng \u0111\u1ebfn ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a WebSoSanh.co Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n. WebSoSanh.co c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt h\u00e0ng ng\u00e0y. Giao h\u00e0ng mi\u1ec5n ph\u00ed khi \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, WebSoSanh.co t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap b\u1ea1n thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t. V\u1edbi c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn Viettel Post, Giao H\u00e0ng Ti\u1ebft Ki\u1ec7m, J&T Express, Giao H\u00e0ng Nhanh,... t\u1ea5t c\u1ea3 \u0111\u01a1n h\u00e0ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch ho\u00e0n h\u1ea3o nh\u1ea5t. Tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua r\u00e8m ph\u00f2ng t\u1eafm ngay h\u00f4m nay \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c h\u01b0\u1edfng to\u00e0n b\u1ed9 \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn \u0111\u1ebfn t\u1eeb WebSoSanh.co. Mua h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, kh\u00f4ng lo v\u1ec1 gi\u00e1, h\u00e3y \u0111\u1ebfn WebSoSanh.co!"], "heading": ""}]

Xu hướng Rèm phòng tắm