Giày búp bê bé gái

Giày búp bê bé gái - Tất cả sản phẩm Giày búp bê bé gái
6.449 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

Gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i - Nh\u1eefng thi\u1ebft k\u1ebf xinh x\u1eafn, th\u1eddi trang n\u0103m 2020

Ng\u00e0y nay, khi ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cu\u1ed9c s\u1ed1ng \u0111\u01b0\u1ee3c n\u00e2ng cao, con ng\u01b0\u1eddi ng\u00e0y c\u00e0ng ch\u00fa tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn l\u1ed1i s\u1ed1ng \u201c\u0102n ngon m\u1eb7c \u0111\u1eb9p\u201d. V\u00ec th\u1ebf m\u00e0 b\u00ean c\u1ea1nh ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, th\u00ec th\u1ea9m m\u1ef9 c\u0169ng l\u00e0 y\u1ebfu t\u1ed1 m\u00e0 cu\u1ed9c s\u1ed1ng hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i quan t\u00e2m. M\u1ed9t trang ph\u1ee5c \u0111\u1eb9p, m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y n\u1ed5i b\u1eadt s\u1ebd thu h\u00fat \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 ch\u00fa \u00fd c\u1ee7a nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi. Kh\u00f4ng ch\u1ec9 c\u00f3 ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn m\u00e0 ngay c\u1ea3 th\u1eddi trang tr\u1ebb em c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c b\u1eadc ph\u1ee5 huynh l\u01b0u t\u00e2m. B\u00ean c\u1ea1nh vi\u1ec7c \u0111\u1ea7u t\u01b0 cho b\u00e9 y\u00eau nh\u00e0 m\u00ecnh nh\u1eefng b\u1ed9 trang ph\u1ee5c \u0111\u1eb9p, xinh v\u00e0 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng th\u00ec gi\u00e0y d\u00e9p c\u0169ng l\u00e0 y\u1ebfu t\u1ed1 \u0111\u01b0\u1ee3c cha m\u1eb9 th\u01b0\u1eddng xuy\u00ean \u0111\u1ec3 \u00fd. C\u0169ng ch\u00ednh v\u00ec l\u1ebd \u0111\u00f3 m\u00e0 ng\u00e0nh th\u1eddi trang gi\u00e0y d\u00e9p n\u00f3i chung v\u00e0 gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i n\u00f3i ri\u00eang \u0111\u00e3 tr\u1edf th\u00e0nh m\u1ed9t trong nh\u1eefng l\u0129nh v\u1ef1c kinh doanh mang l\u1ea1i nhi\u1ec1u nhu\u1eadn.

Tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay ch\u00fang ta c\u00f3 th\u1ec3 b\u1eaft g\u1eb7p r\u1ea5t nhi\u1ec1u c\u00e1c c\u01a1 s\u1edf, \u0111\u1ecba ch\u1ec9 hay c\u00e1c trang web tr\u00ean m\u1ea1ng b\u00e1n c\u00e1c lo\u1ea1i gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i v\u1edbi \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 ki\u1ec3u d\u00e1ng, k\u00edch th\u01b0\u1edbc, m\u00e0u s\u1eafc. \u0110\u1ed1i v\u1edbi tr\u1ebb em, \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t l\u00e0 v\u1edbi l\u1ee9a tu\u1ed5i ch\u1eadp ch\u1eefng th\u00ec nh\u1eefng b\u01b0\u1edbc \u0111i \u0111\u1ea7u \u0111\u1eddi l\u00e0 r\u1ea5t quan tr\u1ecdng, v\u00ec l\u00fac n\u00e0y c\u1ea5u tr\u00fac x\u01b0\u01a1ng v\u00e0 c\u00e1c ch\u1ee9c n\u0103ng v\u1eadn \u0111\u1ed9ng \u0111ang trong qu\u00e1 tr\u00ecnh ho\u00e0n thi\u1ec7n. \u0110\u00f4i ch\u00e2n non n\u1edbt c\u1ee7a b\u00e9 c\u1ea7n \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o v\u1ec7 v\u00e0 n\u00e2ng \u0111\u1ee1 m\u1ed9t c\u00e1ch t\u1ed1t nh\u1ea5t. V\u00ec th\u1ebf, giai \u0111o\u1ea1n n\u00e0y n\u1ebfu ch\u1ecdn gi\u00e0y cho b\u00e9 cha m\u1eb9 c\u1ea7n l\u01b0u t\u00e2m \u0111\u1ebfn nhi\u1ec1u h\u01a1n \u0111\u1ec3 b\u1ea3o v\u1ec7 t\u1ed1i \u0111a \u0111\u00f4i ch\u00e2n cho con b\u1ea1n trong su\u1ed1t th\u1eddi th\u01a1 \u1ea5u. V\u1eady l\u00e0m sao \u0111\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn \u0111\u01b0\u1ee3c nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y ph\u00f9 h\u1ee3p ch\u00e2n v\u1edbi b\u00e9 m\u00e0 v\u1eabn \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, h\u00e3y c\u00f9ng WebSoSanh.co t\u00ecm hi\u1ec3u nh\u1eefng ki\u1ec3u gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i \u0111ang tr\u1edf n\u00ean ph\u1ed5 bi\u1ebfn hi\u1ec7n nay nh\u00e9!

Kinh nghi\u1ec7m ch\u1ecdn gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng

- Ch\u1ea5t li\u1ec7u

\u0110\u1ec3 l\u1ef1a \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i \u01b0ng \u00fd th\u00ec ch\u1ea5t li\u1ec7u gi\u00e0y l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng y\u1ebfu t\u1ed1 cha m\u1eb9 n\u00ean quan t\u00e2m h\u00e0ng \u0111\u1ea7u. N\u00f3i \u0111\u1ebfn ch\u1ea5t li\u1ec7u th\u00ec cha m\u1eb9 c\u1ea7n quan t\u00e2m \u0111\u1ebfn 2 lo\u1ea1i:

+ Ch\u1ea5t li\u1ec7u b\u1ec1 m\u1eb7t gi\u00e0y: Ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1ed1t nh\u1ea5t l\u00e0 c\u00e1c lo\u1ea1i gi\u00e0y c\u00f3 ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1ef1 nhi\u00ean nh\u01b0 v\u1ea3i b\u1ed1 (v\u1ea3i canvas), da\u2026 Nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1eeb t\u1ef1 nhi\u00ean s\u1ebd gi\u00fap ch\u00e2n b\u00e9 \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tho\u00e1ng, ch\u1ed1ng \u1ea9m v\u00e0 tu\u1ea7n ho\u00e0n kh\u00f4ng kh\u00ed trong gi\u00e0y. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi, ch\u00e2n b\u00e9 c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o v\u1ec7 t\u1ed1t kh\u1ecfi c\u00e1c y\u1ebfu t\u1ed1 b\u00ean ngo\u00e0i. V\u1edbi nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u th\u1ebf n\u00e0y, b\u00e9 c\u00f3 th\u1ec3 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng, vui ch\u01a1i c\u1ea3 ng\u00e0y m\u00e0 kh\u00f4ng s\u1ee3 ch\u00e2n c\u00f3 m\u00f9i hay b\u00e9 b\u1ecb kh\u00f3 ch\u1ecbu. Ngo\u00e0i ra, ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1ef1 nhi\u00ean c\u00f3 \u0111\u1ed9 co gi\u00e3n v\u00e0 \u0111\u00e0n h\u1ed3i t\u1ed1t c\u0169ng s\u1ebd th\u00edch \u1ee9ng linh ho\u1ea1t v\u1edbi s\u1ef1 gi\u00e3n n\u1edf c\u1ee7a ch\u00e2n b\u00e9 trong ng\u00e0y. Ng\u01b0\u1ee3c l\u1ea1i, nh\u1ef1a hay nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1ed5ng h\u1ee3p s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f3 nh\u1eefng \u0111\u1eb7c t\u00ednh nh\u01b0 tr\u00ean,ch\u00e2n b\u00e9 s\u1ebd kh\u00f4ng \u0111\u01b0\u1ee3c kh\u00f4 tho\u00e1ng v\u00e0 d\u1ec5 k\u00edch th\u00edch s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a vi khu\u1ea9n v\u00e0 c\u00f3 th\u1ec3 d\u1eabn \u0111\u1ebfn c\u00e1c b\u1ec7nh ngo\u00e0i da cho ch\u00e2n b\u00e9.

+ Ch\u1ea5t li\u1ec7u mi\u1ebfng l\u00f3t gi\u00e0y: M\u1eb9 n\u00ean ch\u1ecdn ch\u1ea5t li\u1ec7u nh\u01b0 da, v\u1ea3i,... \u0111\u1ec3 mang l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c m\u1ec1m v\u00e0 \u00eam cho ch\u00e2n b\u00e9. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi nh\u1eefng ch\u1ea5t li\u1ec7u n\u00e0y \u0111\u1ec1u c\u00f3 ch\u1ea5t ch\u1ed1ng \u1ea9m kh\u1eed m\u00f9i v\u00e0 ch\u1ed1ng nhi\u1ec5m khu\u1ea9n \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 gi\u1eb7t tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0 v\u1ec7 sinh d\u1ec5 d\u00e0ng. Cha m\u1eb9 c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn cho b\u00e9 2-3 mi\u1ebfng l\u00f3t gi\u00e0y \u0111\u1ec3 lu\u00e2n phi\u00ean v\u1ec7 sinh \u0111\u1ecbnh k\u1ef3, b\u1ea3o v\u1ec7 ch\u00e2n b\u00e9.

- Thi\u1ebft k\u1ebf

\u0110\u1ed1i v\u1edbi l\u1ee9a tu\u1ed5i ch\u1eadp ch\u1eefng bi\u1ebft \u0111i, cha m\u1eb9 n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i c\u00f3 lo\u1ea1i \u0111\u1ebf v\u1eeba \u0111\u1ee7 c\u1ee9ng. C\u0169ng gi\u1ed1ng nh\u01b0 gi\u00e0y d\u00e9p ng\u01b0\u1eddi l\u1edbn, gi\u00e0y em b\u00e9 v\u1edbi \u0111\u1ebf qu\u00e1 m\u1ec1m c\u00f3 th\u1ec3 l\u00e0m b\u00e9 d\u1ec5 b\u1ecb tr\u01b0\u1ee3t v\u00e0 ng\u00e3 v\u00ec th\u1ebf b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y c\u00f3 \u0111\u1ebf v\u1eeba \u0111\u1ee7 c\u1ee9ng \u0111\u1ec3 gi\u1ea3m tai n\u1ea1n cho b\u00e9. Th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng, \u0111\u1ebf da ho\u1eb7c cao su s\u1ebd cung c\u1ea5p l\u1ef1c k\u00e9o v\u1eeba \u0111\u1ee7 \u0111\u1ec3 gi\u00fap b\u00e9 v\u1eefng v\u00e0ng h\u01a1n. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn cho b\u00e9 nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y sneaker th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng v\u1ea3i ho\u1eb7c da m\u1ec1m \u0111\u1ec3 v\u1eeba v\u1eb7n v\u1edbi ch\u00e2n tr\u1ebb h\u01a1n. Ngo\u00e0i ra, nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y v\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf k\u00edn m\u0169i s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c khuy\u00ean \u0111\u1ec3 d\u00f9ng cho tr\u1ebb h\u01a1n. V\u00ec gi\u00e0y h\u1edf m\u0169i th\u01b0\u1eddng kh\u00f4ng cung c\u1ea5p \u0111\u1ee7 s\u1ef1 b\u1ea3o v\u1ec7 cho b\u00e0n ch\u00e2n c\u1ee7a tr\u1ebb m\u1edbi t\u1eadp \u0111i, v\u1eady n\u00ean gi\u00e0y k\u00edn m\u0169i nh\u00ecn chung l\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn t\u1ed1t h\u01a1n.

- M\u00e0u s\u1eafc

Tr\u1ebb con t\u1eeb l\u00fac nh\u1ecf \u0111\u00e3 c\u00f3 xu h\u01b0\u1edbng b\u1ed9c l\u1ed9 s\u1ef1 y\u00eau th\u00edch v\u1edbi m\u00e0u s\u1eafc r\u00f5 r\u00e0ng. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf, \u0111\u1ec3 con c\u1ea3m th\u1ea5y y\u00eau th\u00edch \u0111\u00f4i gi\u00e0y c\u1ee7a m\u00ecnh v\u00e0 ch\u0103m mang gi\u00e0y h\u01a1n, cha m\u1eb9 h\u00e3y l\u1ef1a cho con \u0111\u00f4i gi\u00e0y theo s\u1edf th\u00edch m\u00e0u s\u1eafc. C\u00e1c b\u00e9 g\u00e1i th\u01b0\u1eddng th\u00edch nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y h\u1ed3ng ng\u1ecdt ng\u00e0o v\u00e0 l\u1ef1a ch\u1ecdn mua nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y ton-sur-ton c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t g\u1ee3i \u00fd kh\u00f4ng t\u1ed3i cho cha m\u1eb9 v\u00ec c\u00e1c b\u00e9 th\u01b0\u1eddng r\u1ea5t th\u00edch c\u1ea3m gi\u00e1c g\u1eafn k\u1ebft gia \u0111\u00ecnh.

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong c\u00e1c y\u1ebfu t\u1ed1 kh\u00e1 quan tr\u1ecdng khi ch\u1ecdn gi\u00e0y d\u00e9p cho b\u00e9 y\u00eau nh\u00e0 m\u00ecnh. M\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y \u0111\u1ebfn t\u1eeb th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u uy t\u00edn th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u1ea3m b\u1ea3o t\u1ed1t h\u01a1n so v\u1edbi c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng tr\u00f4i n\u1ed5i tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng. D\u01b0\u1edbi \u0111\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t s\u1ed1 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u gi\u00e0y d\u00e0nh cho b\u00e9 m\u00e0 qu\u00fd ph\u1ee5 huynh c\u00f3 th\u1ec3 tham kh\u1ea3o:

+ Native: Gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u Native \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ea3n xu\u1ea5t theo c\u00f4ng ngh\u1ec7 lightweight n\u00ean r\u1ea5t nh\u1eb9, \u00eam ch\u00e2n, th\u00edch h\u1ee3p v\u1edbi \u0111\u00f4i b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9 nh\u1ecf c\u1ee7a tr\u1ebb em. Ngo\u00e0i ra, b\u1ec1 m\u1eb7t gi\u00e0y c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u l\u1ed7 tho\u00e1t kh\u00ed n\u00ean kh\u00f4ng c\u1ea3m gi\u00e1c b\u00ed b\u00e1ch khi b\u00e9 mang l\u00e2u.

+ SmartFeet: Ti\u00eau ch\u00ed c\u1ee7a th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u SmartFeet mang \u0111\u1ebfn cho kh\u00e1ch h\u00e0ng l\u00e0 Comfort, Quality, Style t\u1ee9c l\u00e0 tho\u1ea3i m\u00e1i, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u00e0 th\u1eddi trang. V\u00ec th\u1ebf, gi\u00e0y d\u00e9p SmartFeet \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng ch\u1ea5t li\u1ec7u m\u1ec1m, tho\u00e1ng kh\u00ed r\u1ea5t thu\u1eadn l\u1ee3i cho c\u00e1c b\u00e9 di chuy\u1ec3n.

+ Royale Baby: Royale Baby l\u00e0 th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u t\u1eadp trung s\u1ea3n xu\u1ea5t c\u00e1c m\u1eabu d\u00e9p, gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i v\u00e0 c\u00e1c m\u1eabu gi\u00e0y d\u00e9p cho b\u00e9 trai c\u0169ng s\u1ea3n xu\u1ea5t nh\u1eefng m\u1eabu m\u00e3 v\u00e0 m\u00e0u s\u1eafc kh\u00f4ng \u0111a d\u1ea1ng b\u1eb1ng. Thi\u1ebft k\u1ebf Royale Baby kh\u00e1 tinh t\u1ebf v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u01b0\u1eddng c\u1eaft may, r\u00e1p n\u1ed1i v\u00e0 in h\u1ecda ti\u1ebft c\u1ee7a t\u1eebng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ea1t ti\u00eau chu\u1ea9n ch\u00e2u \u00c2u.

- Size gi\u00e0y

Vi\u1ec7c ch\u1ecdn m\u1ed9t \u0111\u00f4i gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i t\u1eadp \u0111i v\u1eeba v\u1edbi k\u00edch th\u01b0\u1edbc ch\u00e2n c\u1ee7a b\u00e9 l\u00e0 \u0111i\u1ec1u v\u00f4 c\u00f9ng quan tr\u1ecdng \u0111\u1ed1i v\u1edbi s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n x\u01b0\u01a1ng c\u1ee7a b\u00e9. D\u00f9 mua online hay mua tr\u1ef1c ti\u1ebfp t\u1ea1i c\u1eeda h\u00e0ng, \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn cho b\u00e9 m\u1ed9t size gi\u00e0y th\u00edch h\u1ee3p, v\u1eeba v\u1eb7n th\u00f4ng qua vi\u1ec7c th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u00fang 2 b\u01b0\u1edbc \u0111\u01a1n gi\u1ea3n: \u0111o chi\u1ec1u d\u00e0i ch\u00e2n c\u1ee7a b\u00e9 v\u00e0 \u0111\u1ed1i chi\u1ebfu k\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u1edbi b\u1ea3ng size quy chu\u1ea9n.

+ \u0110o k\u00edch th\u01b0\u1edbc ch\u00e2n cho b\u00e9 tr\u01b0\u1edbc khi ch\u1ecdn size

B\u01b0\u1edbc 1: B\u1ea1n \u0111\u1eb7t 1 t\u1edd gi\u1ea5y (to h\u01a1n ch\u00e2n b\u00e9) xu\u1ed1ng d\u01b0\u1edbi l\u00f2ng b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9. Sau \u0111\u00f3, cho b\u00e9 \u0111\u1ee9ng th\u1eb3ng ng\u01b0\u1eddi vu\u00f4ng g\u00f3c v\u1edbi m\u1eb7t s\u00e0n, b\u00e0n ch\u00e2n du\u1ed7i \u1edf t\u01b0 th\u1ebf tho\u1ea3i m\u00e1i nh\u1ea5t

B\u01b0\u1edbc 2: B\u1ea1n h\u00e3y d\u00f9ng b\u00fat \u0111\u00e1nh d\u1ea5u 2 \u0111i\u1ec3m l\u00e0 g\u00f3t ch\u00e2n v\u00e0 \u0111\u1ea7u ng\u00f3n ch\u00e2n c\u00e1i c\u1ee7a b\u00e9 xu\u1ed1ng gi\u1ea5y.

B\u01b0\u1edbc 3: D\u00f9ng th\u01b0\u1edbc k\u1ebb \u0111o chi\u1ec1u kho\u1ea3ng c\u00e1ch gi\u1eefa 2 \u0111i\u1ec3m m\u00e0 b\u1ea1n v\u1eeba \u0111\u00e1nh d\u1ea5u s\u1ebd ra chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n c\u1ee7a b\u00e9 v\u00e0 th\u00f4ng th\u01b0\u1eddng ng\u01b0\u1eddi ta s\u1eed d\u1ee5ng \u0111\u01a1n v\u1ecb cm.

+ \u0110\u1ed1i chi\u1ebfu k\u00edch th\u01b0\u1edbc ch\u00e2n b\u00e9 v\u1edbi size gi\u00e0y chu\u1ea9n theo tu\u1ed5i

Sau khi th\u1ef1c hi\u1ec7n xong c\u00e1c b\u01b0\u1edbc \u0111o k\u00edch th\u01b0\u1edbc v\u00e0 \u0111\u00e3 l\u1ea5y \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ed1 \u0111o ch\u00ednh x\u00e1c c\u1ee7a ch\u00e2n b\u00e9, c\u00e1c m\u1eb9 ch\u1ec9 c\u1ea7n th\u1ef1c hi\u1ec7n \u0111\u1ed1i chi\u1ebfu s\u1ed1 \u0111o \u0111\u00f3 v\u1edbi b\u1ea3ng size chu\u1ea9n theo \u0111\u1ed9 tu\u1ed5i. Tuy nhi\u00ean do \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m h\u00ecnh th\u1ec3 c\u1ee7a m\u1ed7i qu\u1ed1c gia c\u00f3 nh\u1eefng n\u00e9t ri\u00eang bi\u1ec7t kh\u00e1c nhau n\u00ean b\u1ea3ng size gi\u00e0y d\u00e9p tr\u1ebb em c\u1ee7a Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 Qu\u1ed1c t\u1ebf c\u0169ng c\u00f3 s\u1ef1 kh\u00e1c bi\u1ec7t. C\u00e1c m\u1eb9 khi mua gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i c\u1ea7n c\u00e2n nh\u1eafc v\u1ec1 s\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00e0y d\u00e9p m\u00e0 m\u00ecnh \u0111\u1ecbnh mua cho b\u00e9 do n\u01b0\u1edbc n\u00e0o s\u1ea3n xu\u1ea5t \u0111\u1ec3 \u0111\u1ed1i chi\u1ebfu v\u00e0 ch\u1ecdn ra size ph\u00f9 h\u1ee3p. Khi \u0111o v\u00e0 ch\u1ecdn size cho b\u00e9 c\u00e1c m\u1eb9 c\u1ea7n \u0111o chi\u1ec1u d\u00e0i ch\u00e2n v\u00e0o bu\u1ed5i s\u00e1ng v\u00ec \u0111\u00e2y l\u00e0 th\u1eddi \u0111i\u1ec3m \u0111o ch\u00ednh x\u00e1c nh\u1ea5t v\u00e0 \u0111o c\u1ea3 2 ch\u00e2n v\u00e0 l\u1ea5y s\u1ed1 \u0111o c\u1ee7a ch\u00e2n d\u00e0i h\u01a1n \u0111\u1ec3 l\u00e0m s\u1ed1 \u0111o mua gi\u00e0y d\u00e9p. Th\u00eam v\u00e0o \u0111\u00f3, do ch\u00e2n c\u1ee7a c\u00e1c b\u00e9 th\u01b0\u1eddng ph\u00e1t tri\u1ec3n v\u00e0 l\u1edbn r\u1ea5t nhanh, n\u00ean \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o cho s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a x\u01b0\u01a1ng ch\u00e2n, \u0111i gi\u00e0y kh\u00f4ng qu\u00e1 ch\u1eadt, c\u00e1c m\u1eb9 n\u00ean ch\u1ecdn size l\u1edbn h\u01a1n k\u00edch th\u01b0\u1edbc ch\u00e2n m\u1ed9t ch\u00fat ho\u1eb7c l\u1edbn h\u01a1n h\u1eb3n 1 size.

Gi\u00e0y th\u1ec3 thao

Thi\u1ebft k\u1ebf: \u0110\u1ebf gi\u00e0y l\u00e0m b\u1eb1ng cao su si\u00eau nh\u1eb9 c\u00f3 \u0111\u1ed9 ma s\u00e1t cao, m\u00e0 ko b\u1ecb tr\u01a1n tr\u01b0\u1ee3t, b\u00e9 \u0111i \u0111i si\u00eau m\u1ec1m, si\u00eau nh\u1eb9, \u00eam \u00e1i cho b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, quai d\u00e1n \u0111i\u1ec1u ch\u1ec9nh k\u00edch c\u1ee1 ch\u1eafc ch\u1eafn, \u0111\u1ea3m b\u1ea3o cho d\u00e9p lu\u00f4n \u00f4m s\u00e1t b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9, gi\u00fap b\u00e9 tho\u1ea3i m\u00e1i t\u1eadp \u0111i, ch\u1ea1y nh\u1ea3y. M\u00e0u s\u1eafc c\u1ee7a gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i kh\u00e1 n\u1ed5i b\u1eadt, \u0111em l\u1ea1i s\u1ef1 y\u00eau th\u00edch cho con tr\u1ebb.

Size:

Size 15 : chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9 kho\u1ea3ng 11.cm

Size 16 : chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9 kho\u1ea3ng 11.5cm

Size 17: chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9 kho\u1ea3ng 12cm

Size 18: chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9 kho\u1ea3ng 12.5cm

Size 19: chi\u1ec1u d\u00e0i b\u00e0n ch\u00e2n b\u00e9 kho\u1ea3ng 13cm

Gi\u00e0y x\u0103ng \u0111an

Thi\u1ebft k\u1ebf: Gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i ki\u1ec3u sandal \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf b\u1edfi ch\u1ea5t li\u1ec7u da PU m\u1ec1m m\u1ea1i, ki\u1ec3u d\u00e1ng quai ngang tho\u00e1ng m\u00e1t ph\u00f9 h\u1ee3p cho m\u00f9a h\u00e8. V\u1edbi thi\u1ebft k\u1ebf \u0111\u01a1n gi\u1ea3n nh\u01b0ng kh\u00e1 xinh v\u00e0 \u0111\u1ed9c \u0111\u00e1o, \u0111\u00f4i sandal cho b\u00e9 g\u00e1i s\u1ebd l\u00e0 m\u00f3n qu\u00e0 cho b\u00e9 y\u00eau \u0111\u1ec3 \u0111i du l\u1ecbch h\u00e8, v\u00e0 chu\u1ea9n b\u1ecb cho m\u1ed9t n\u0103m h\u1ecdc m\u1edbi \u0111\u1ea7y h\u1ee9ng kh\u1edfi. Ngo\u00e0i ra, c\u00e1c h\u1ecda ti\u1ebft tr\u00ean gi\u00e0y s\u1ebd l\u00e0m t\u00f4n th\u00eam n\u00e9t \u0111i\u1ec7u \u0111\u00e0 v\u00e0 duy\u00ean d\u00e1ng c\u1ee7a b\u00e9 g\u00e1i. Quai d\u00e1n c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf ti\u1ec7n l\u1ee3i, ch\u1eafc ch\u1eafn gi\u00fap c\u1ed1 \u0111\u1ecbnh ch\u00e2n b\u00e9. M\u00e0u s\u1eafc gi\u00e0y t\u01b0\u01a1i t\u1eafn c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft h\u1ee3p v\u1edbi nhi\u1ec1u gu th\u1eddi trang cho b\u00e9 y\u00eau th\u00eam ph\u1ea7n duy\u00ean d\u00e1ng v\u00e0 c\u00e1 t\u00ednh.

Size:

Size 21: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 14cm

Size 22: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 14.5cm

Size 23: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 15cm

Size 24: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 15cm

Size 25: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 16cm

Boost

Thi\u1ebft k\u1ebf: Gi\u00e0y boots cho b\u00e9 g\u00e1i \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf v\u1edbi ch\u1ea5t li\u1ec7u da th\u1ea5m h\u00fat m\u1ed3 h\u00f4i, kh\u00f4ng g\u00e2y ch\u1ea5n ch\u00e2n b\u1ea3o \u0111\u1ea3m c\u00e1c gi\u00e1c tho\u1ea3i m\u00e1i v\u00e0 t\u1ed1i \u01b0u cho b\u00e9 khi s\u1eed d\u1ee5ng. Th\u00eam v\u00e0o \u0111\u00f3, \u0111\u1ebf ch\u1ed1ng tr\u01a1n tr\u01b0\u1ee3t t\u1ed1t v\u00e0 ki\u1ec3u kh\u00f3a k\u00e9o, gi\u00fap c\u00e1c b\u00e9 d\u1ec5 d\u00e0ng mang v\u00e0o th\u00e1o ra.

Size:

\u0110\u1ed1i v\u1edbi b\u00e9 nh\u1ecf h\u01a1n 2 tu\u1ed5i t\u1eadp \u0111i b\u1ed1t, l\u1ea5y size t\u1eeb 16-20

Size 16: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 11.5cm

Size 17: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 12 cm

Size 18: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 12.5 cm

Size 19: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 13 cm

Size 20: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 13.5 cm

\u0110\u1ed1i v\u1edbi b\u00e9 h\u01a1n 2 tu\u1ed5i bi\u1ebft \u0111i, l\u1ea5y size t\u1eeb 21-25

Size 21: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 13 cm

Size 22 : T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 13.5 cm

Size 23: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 14cm

Size 24: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 14.5 cm

Size 25: T\u01b0\u01a1ng \u1ee9ng v\u1edbi chi\u1ec1u d\u00e0i l\u00f2ng d\u00e9p 15 cm

L\u01b0u \u00fd khi s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i

N\u1ebfu b\u1ea1n c\u1ea5t gi\u1eef ngay nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i b\u00e1m \u0111\u1ea7y b\u1ee5i b\u1ea9n, c\u00e1c ch\u1ea5t th\u1ea3i\u2026m\u00e0 kh\u00f4ng qua l\u00e0m s\u1ea1ch, s\u1ebd l\u00e0m cho ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng c\u1ee7a gi\u00e0y b\u1ecb suy gi\u1ea3m theo th\u1eddi gian. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t \u0111\u00fang v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y l\u00e0m b\u1eb1ng da. Th\u1eadm ch\u00ed l\u00e0 nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1eed d\u1ee5ng h\u1eb1ng ng\u00e0y, th\u00ec m\u1ed7i \u0111\u00eam b\u1ea1n c\u0169ng n\u00ean b\u1ea3o qu\u1ea3n n\u00f3 th\u1eadt t\u1ed1t, h\u00e3y nh\u1edb m\u1ed9t quy t\u1eafc quan tr\u1ecdng l\u00e0 lu\u00f4n lu\u00f4n l\u00e0m kh\u00f4 gi\u00e0y c\u1ee7a b\u00e9 tr\u01b0\u1edbc khi b\u1ea3o qu\u1ea3n.

- \u0110\u1ed1i v\u1edbi gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u da cho b\u00e9, cha m\u1eb9 n\u00ean l\u00e0m s\u1ea1ch b\u1ee5i b\u1ea9n b\u1eb1ng c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng t\u1ea5m v\u1ea3i m\u1ec1m lau c\u1ea9n th\u1eadn. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng b\u00e0n ch\u1ea3i m\u1ec1m ch\u1ea3i \u1edf nh\u1eefng g\u00f3c kh\u00f3 lau.

- \u0110\u1ed1i v\u1edbi c\u00e1c lo\u1ea1i gi\u00e0y v\u1ea3i h\u00e3y v\u1ec7 sinh ch\u00fang b\u1eb1ng c\u00e1ch th\u00e1o d\u00e2y gi\u00e0y ra, d\u00f9ng n\u01b0\u1edbc v\u00e0 x\u00e0 ph\u00f2ng l\u00e0m s\u1ea1ch v\u1ebft b\u1ea9n. C\u00f2n \u0111\u1ed1i v\u1edbi gi\u00e0y d\u00e9p b\u1eb1ng nh\u1ef1a, h\u00e3y r\u1eeda b\u1eb1ng n\u01b0\u1edbc v\u00e0 x\u00e0 ph\u00f2ng.

Gi\u00e0y d\u00e9p s\u1ebd b\u1ec1n l\u00e2u h\u01a1n n\u1ebfu ch\u00fang \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ea3o qu\u1ea3n trong m\u1ed9t kh\u00f4ng gian t\u1ed1i v\u00e0 kh\u00f4ng ti\u1ebfp x\u00fac nhi\u1ec1u v\u1edbi \u00e1nh s\u00e1ng m\u1eb7t tr\u1eddi. \u0110\u1ed3ng th\u1eddi nhi\u1ec7t \u0111\u1ed9 b\u1ea3o qu\u1ea3n c\u00e1c lo\u1ea1i gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i c\u1ea7n \u1ed5n \u0111\u1ecbnh, tr\u00e1nh thay \u0111\u1ed5i li\u00ean t\u1ee5c. N\u1ebfu nh\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 t\u1ee7 \u0111\u1ef1ng gi\u00e0y ri\u00eang th\u00ec h\u00e3y ph\u00e2n lo\u1ea1i v\u00e0 b\u1ea3o qu\u1ea3n t\u1eebng lo\u1ea1i gi\u00e0y d\u00e9p \u1edf c\u00e1c khu v\u1ef1c kh\u00e1c nhau \u0111\u1ec3 ch\u00fang kh\u00f4ng b\u1ecb ch\u1ed3ng \u0111\u1ed1ng l\u00ean nhau. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y s\u1ebd gi\u00fap kh\u00f4ng l\u00e0m h\u1ecfng ki\u1ec3u d\u00e1ng v\u00e0 gi\u1eef cho gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i \u1edf t\u00ecnh tr\u1ea1ng t\u1ed1t h\u01a1n. N\u1ebfu b\u1ea1n kh\u00f4ng s\u1eed d\u1ee5ng t\u1ee7 \u0111\u1ef1ng gi\u00e0y th\u00ec h\u00e3y b\u1ea3o qu\u1ea3n ch\u00fang trong c\u00e1c h\u1ed9p gi\u00e0y d\u00e9p ri\u00eang r\u1ed3i x\u1ebfp c\u00e1c h\u1ed9p g\u1ecdn v\u00e0o m\u1ed9t g\u00f3c tho\u00e1ng m\u00e1t nh\u1eb1m gi\u00fap b\u1ea3o qu\u1ea3n gi\u00e0y t\u1ed1t h\u01a1n.

Mua gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i \u0111\u1eb9p, ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ea1i WebSoSanh.co

WebSoSanh.co t\u1eeb l\u00e2u \u0111\u00e3 \u0111\u01b0\u1ee3c bi\u1ebft \u0111\u1ebfn l\u00e0 trang web mua s\u1eafm v\u00e0 b\u00e1n h\u00e0ng tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam v\u00e0 khu v\u1ef1c \u0110\u00f4ng Nam \u00c1. WebSoSanh.co \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi \u01b0a th\u00edch v\u00e0 tin d\u00f9ng c\u0169ng b\u1edfi v\u00ec kh\u1ea3 n\u0103ng \u0111\u00e1p \u1ee9ng nhu c\u1ea7u \u0111a d\u1ea1ng c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng. T\u1ea1i \u0111\u00e2y, ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng c\u00f3 th\u1ec3 mua b\u1ea5t k\u1ef3 d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0o t\u1eeb th\u1eddi trang qu\u1ea7n \u00e1o cao c\u1ea5p, gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i, th\u1eddi trang cho b\u00e9 nam,...cho \u0111\u1ebfn c\u00e1c v\u1eadt d\u1ee5ng, \u0111\u1ed3 d\u00f9ng cho gia \u0111\u00ecnh, c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed nh\u01b0 m\u00e1y t\u00ednh b\u00e0n, laptop hay \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i th\u00f4ng minh,...

Khi \u0111\u1ebfn WebSoSanh.co Mall kh\u00e1ch h\u00e0ng c\u0169ng s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c v\u1edbi tr\u1ea3i nghi\u1ec7m d\u1ecbch v\u1ee5 mua s\u1eafm online v\u1edbi gi\u00e1 si\u00eau t\u1ed1t, an to\u00e0n v\u00e0 \u0111\u00e1ng tin c\u1eady. B\u1edfi trong nhi\u1ec1u n\u0103m li\u1ec1n WebSoSanh.co l\u00e0 \u0111\u1ed1i t\u00e1c c\u1ee7a r\u1ea5t nhi\u1ec1u th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng v\u1edbi c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u00ednh h\u00e3ng, uy n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u01b0: Amprin, Chicco, Crown UK,.. WebSoSanh.co cam k\u1ebft mang \u0111\u1ebfn th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng nh\u1eefng \u0111\u00f4i x\u0103ng \u0111an, gi\u00e0y d\u00e9p ch\u00ednh h\u00e3ng, gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i,... ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng cao. V\u00e0 b\u1ea1n ho\u00e0n to\u00e0n c\u00f3 th\u1ec3 y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec khi mua s\u1eafm t\u1ea1i WebSoSanh.co Mall.

WebSoSanh.co hi\u1ec7n nay c\u00f2n c\u00f3 h\u00e0ng ng\u00e0n ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1eadp nh\u1eadt li\u00ean t\u1ee5c m\u1ed7i ng\u00e0y nh\u01b0 \u00e1p d\u1ee5ng m\u00e3 khuy\u1ebfn m\u00e3i \u0111\u1ec3 \u0111\u01b0\u1ee3c mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n, tham gia ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh Flash Sale - mua s\u1eafm v\u00e0o c\u00e1c khung gi\u1edd v\u00e0ng, Freeship Xtra, deal s\u1ed1c t\u1eeb 1k,... B\u1ea1n s\u1ebd tha h\u1ed3 mua s\u1eafm c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m ch\u00ednh h\u00e3ng v\u1edbi gi\u00e1 khuy\u1ebfn m\u00e3i c\u1ef1c k\u1ef3 \u01b0u \u0111\u00e3i.

Kh\u00f4ng ch\u1ec9 c\u00f3 th\u1ebf m\u00e0 c\u00e1c ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n mang \u0111\u1ebfn s\u1ef1 ti\u1ec7n \u00edch cho ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng c\u0169ng c\u00f3 tr\u00ean \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u1ee7a WebSoSanh.co. Ch\u1eb3ng h\u1ea1n nh\u01b0, WebSoSanh.co t\u00edch h\u1ee3p nhi\u1ec1u ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n nh\u01b0 ti\u1ec1n m\u1eb7t, th\u1ebb t\u00edn d\u1ee5ng, th\u1ebb ATM hay v\u00ed \u0111i\u1ec7n t\u1eed,... gi\u00fap kh\u00e1ch h\u00e0ng d\u1ec5 d\u00e0ng thanh to\u00e1n linh ho\u1ea1t v\u00e0 nhanh ch\u00f3ng.

Ngo\u00e0i ra, c\u00e1c ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c v\u1eadn chuy\u1ec3n c\u1ee7a WebSoSanh.co c\u0169ng nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 thu\u1eadn ti\u1ec7n kh\u00f4ng k\u00e9m. T\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u00fang t\u00f4i giao \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng m\u1ed9t c\u00e1ch nhanh ch\u00f3ng v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u01a1n v\u1ecb v\u1eadn chuy\u1ec3n h\u00e0ng \u0111\u1ea7u nh\u01b0 Viettel Post, Giao h\u00e0ng ti\u1ebft ki\u1ec7m, J&T Express, Giao h\u00e0ng nhanh,..

Ch\u1ec9 v\u1edbi m\u1ed9t v\u00e0i c\u00fa click chu\u1ed9t l\u00e0 b\u1ea1n s\u1ebd c\u00f3 ngay nh\u1eefng \u0111\u00f4i gi\u00e0y cho b\u00e9 g\u00e1i nhanh ch\u00f3ng, ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u00e0 giao h\u00e0ng an to\u00e0n. C\u00f2n ch\u1ea7n ch\u1eeb g\u00ec n\u1eefa m\u00e0 kh\u00f4ng tham gia mua s\u1eafm t\u1ea1i WebSoSanh.co ngay \u0111i n\u00e0o.

"], "heading": ""}]

Xu hướng Giày búp bê bé gái