Dụng cụ câu cá khác

Dụng cụ câu cá khác - Tất cả sản phẩm Dụng cụ câu cá khác mua tại | WebSoSanh.co | Rẻ hơn | Miễn phí vận chuyển | 100% chính hãng
11.029 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

C\u00e2u c\u00e1 ngo\u00e0i tr\u1eddi \u2013 Ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng d\u00e3 ngo\u1ea1i th\u00fa v\u1ecb

\nC\u00e2u c\u00e1 l\u00e0 m\u1ed9t h\u00ecnh th\u1ee9c th\u01b0 gi\u00e3n \u0111\u01b0\u1ee3c nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi quan t\u00e2m hi\u1ec7n nay. C\u00e2u c\u00e1 gi\u00fap ch\u00fang ta r\u00e8n luy\u1ec7n t\u00ednh ki\u00ean nh\u1eabn, tinh th\u1ea7n ph\u1ea5n ch\u1ea5n v\u00e0 gi\u1ea3m stress hi\u1ec7u qu\u1ea3. \u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng m\u00f4n th\u1ec3 thao ngo\u00e0i tr\u1eddi d\u1ec5 th\u1ef1c hi\u1ec7n nh\u1ea5t n\u00ean t\u1ea5t c\u1ea3 m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi \u0111\u1ec1u c\u00f3 th\u1ec3 tham gia m\u1ed9t c\u00e1ch d\u1ec5 d\u00e0ng. Ch\u00ednh v\u00ec th\u1ebf, c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng li\u00ean quan \u0111\u1ebfn m\u00f4n th\u1ec3 thao n\u00e0y nh\u01b0 c\u1ea7u c\u00e2u, m\u1ed3i, l\u01b0\u1ee1i c\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c r\u1ea5t nhi\u1ec1u ng\u01b0\u1eddi quan t\u00e2m. \u0110\u1ec3 t\u00ecm cho m\u00ecnh b\u1ed9 d\u1ee5ng c\u1ee5 c\u00e2u c\u00e1 th\u00edch h\u1ee3p, WebSoSanh.co ch\u00ednh l\u00e0 n\u01a1i gi\u00fap b\u1ea1n t\u00ecm \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00e2u c\u00e1 \u01b0ng \u00fd v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 \u01b0u \u0111\u00e3i.

\n

C\u00e1ch ch\u1ecdn c\u1ea7n c\u00e2u c\u00e1 h\u1ee3p l\u00fd

\n- Nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng: B\u1ea1n l\u00e0 m\u1ed9t trong s\u1ed1 nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi c\u00e2u quanh n\u0103m n\u00ean ch\u1ecdn mua c\u1ea7n ch\u1ea5t li\u1ec7u t\u1ed1t v\u00e0 b\u1ec1n \u0111\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng l\u00e2u d\u00e0i. N\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 thuy\u1ec1n, ghe hay khu v\u1ef1c c\u00e2u g\u1ea7n nh\u00e0 th\u00ec c\u1ea7n c\u00e2u m\u1ed9t kh\u00fac l\u00e0 s\u1ef1 ch\u1ecdn l\u1ef1a t\u1ed1t nh\u1ea5t, v\u00ec th\u01b0\u1eddng n\u00f3 nh\u1ea1y v\u00e0 b\u1ec1n h\u01a1n c\u1ea7n nhi\u1ec1u kh\u00fac.\n- \u0110\u1ed9 d\u00e0i c\u1ea7n c\u00e2u: N\u1ebfu b\u1ea1n hay c\u00e2u c\u00e1 l\u1edbn th\u00ec n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u1ea7n c\u00f3 \u0111\u1ed9 d\u00e0i trung b\u00ecnh, n\u1ebfu b\u1ea1n c\u00e2u s\u00e2u \u0111\u00e1y bi\u1ec3n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn c\u1ea7n c\u00f3 chi\u1ec1u d\u00e0i kho\u1ea3ng 3m. N\u1ebfu b\u1ea1n hay c\u00e2u tr\u00ean thuy\u1ec1n kh\u00f4ng ph\u1ea3i qu\u0103ng m\u1ed3i xa th\u00ec c\u00e1c lo\u1ea1i c\u1ea7n ng\u1eafn h\u01a1n t\u1eeb 2,5 \u2013 3m s\u1ebd l\u00e0 ph\u00f9 h\u1ee3p nh\u1ea5t. Khi ph\u1ea3i \u0111i c\u00e2u xa hay du l\u1ecbch th\u00ec c\u1ea7n m\u1ed9t kh\u00fac s\u1ebd g\u00e2y c\u1ed3ng k\u1ec1nh trong vi\u1ec7c mang theo, n\u00ean ph\u1ea3i d\u00f9ng c\u1ea7n lo\u1ea1i nhi\u1ec1u kh\u00fac ho\u1eb7c c\u1ea7n r\u00fat \u0111\u1ec3 ti\u1ec7n l\u1ee3i h\u01a1n trong vi\u1ec7c v\u1eadn chuy\u1ec3n.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Nh\u1eefng th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u \u0111i \u0111\u1ea7u trong l\u0129nh v\u1ef1c c\u1ea7n c\u00e2u nh\u01b0 Shimano speed Master, Pioneer Fiesta,\u2026. s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n tr\u1ea3i nghi\u1ec7m c\u00e2u c\u00e1 tuy\u1ec7t v\u1eddi.

\n

B\u1ed9 c\u1ea7n c\u00e2u

\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: Combo b\u1ed9 c\u1ea7n c\u00e2u c\u00e1 2 kh\u00fac c\u00e2u c\u00e1 v\u00e0 m\u00e1y, c\u1ea7n c\u00e2u tay 6H VIGOROUS si\u00eau c\u1ee9ng,\u2026\n- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m thi\u1ebft k\u1ebf: B\u1ed9 c\u1ea7n c\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i v\u00e0 chuy\u00ean nghi\u1ec7p. C\u1ea7n c\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng nh\u1ef1a h\u1ed7n h\u1ee3p cao c\u1ea5p b\u1ec1n b\u1ec9 c\u00f3 chi\u1ec1u d\u00e0i t\u1ea7m 2.2m \u0111\u1ebfn 3.4m ho\u1eb7c b\u1eb1ng kim lo\u1ea1i v\u1edbi 5 ch\u1ed1t, k\u00e9o d\u00e0i \u0111\u1ea1t 1.8m, ph\u1ea7n tay c\u1ea7m \u0111\u01b0\u1ee3c b\u1ecdc nh\u1ef1a m\u1ec1m, ph\u1ea7n \u0111\u1ea7u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng nh\u1ef1a d\u1ebbo, kh\u00f4ng b\u1ecb g\u00e3y khi k\u00e9o c\u00e1. M\u00e1y k\u00e9o \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i v\u1edbi 2 t\u00ednh n\u0103ng k\u00e9o d\u00e2y l\u00e0 vo\u0300ng thu d\u00e2y va\u0300 h\u00ea\u0323 th\u00f4\u0301ng \u0111i\u00ea\u0300u chi\u0309nh \u0111\u01b0\u01a1\u0323c thi\u00ea\u0301t k\u00ea\u0301 \u0111\u00ea\u0309 xoay chuy\u00ea\u0309n m\u00f4\u0323t ca\u0301ch nhe\u0323 nha\u0300ng, c\u00e2n b\u1eb1ng ch\u1ed1ng rung hi\u1ec7u qu\u1ea3.\n- Ph\u00e2n lo\u1ea1i: B\u1ed9 c\u1ea7n c\u00e2u \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 bao g\u1ed3m c\u1ea7n c\u00e2u, m\u00e1y c\u00e2u, d\u00e2y c\u00e2u, phao, ch\u00ec v\u00e0 l\u01b0\u1ee1i c\u00e2u c\u00f3 th\u1ec3 x\u1ebfp l\u1ea1i g\u1ecdn g\u00e0ng, ti\u1ec7n l\u1ee3i khi mang \u0111i xa.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: L\u00e0 c\u00f4ng c\u1ee5 h\u1ed7 tr\u1ee3 \u0111\u1eafc l\u1ef1c cho nh\u1eefng chuy\u1ebfn \u0111i c\u00e2u th\u01b0 gi\u00e3n sau nh\u1eefng gi\u1edd h\u1ecdc t\u1eadp, l\u00e0m vi\u1ec7c c\u0103ng th\u1eb3ng.\n- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: Abu Garcia Vendetta, Shimano speed Master, Pioneer Fiesta,...

\n

L\u01b0\u1ee1i c\u00e2u v\u00e0 m\u1ed3i gi\u1ea3 c\u00e2u

\n- S\u1ea3n ph\u1ea9m: M\u1ed3i giun gi\u1ea3 c\u00e2u c\u00e1, m\u1ed3i c\u00e2u c\u00e1 gi\u1ea3 chuy\u00ean nghi\u1ec7p 5cm,\u2026\n- \u0110\u1eb7c \u0111i\u1ec3m: L\u01b0\u1ee1i c\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m b\u1eb1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u th\u00e9p cacbon c\u00f4ng ngh\u1ec7 cao ch\u1ed1ng g\u1ec9 s\u00e9t hi\u1ec7u qu\u1ea3 c\u1ed9ng v\u1edbi \u0111\u1ed9 s\u1eafc b\u00e9n c\u1ef1c k\u1ef3 cao gi\u00fap c\u00e1 c\u1eafn c\u00e2u d\u1ec5 d\u00e0ng. \u0110\u1ea7u l\u01b0\u1ee1i c\u00e2u nh\u1ecdn v\u1edbi ng\u1ea1nh s\u1eafc b\u00e9n c\u1ef1c k\u1ef3 hi\u1ec7u qu\u1ea3 trong chinh ph\u1ee5c c\u00e1 l\u1edbn. M\u1eaft l\u01b0\u1ee1i c\u00e2u thi\u1ebft k\u1ebf linh ho\u1ea1t. M\u1ed3i gi\u1ea3 c\u00e2u \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf tinh x\u1ea3o, m\u00f9i h\u01b0\u01a1ng \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng thu h\u00fat c\u00e1. C\u00f3 nhi\u1ec1u h\u00ecnh d\u1ea1ng kh\u00e1c nhau nh\u01b0 giun, \u1ebfch, nh\u00e1i,\u2026 M\u1ed3i th\u01b0\u1eddng c\u00f3 nh\u1eefng ph\u1ea7n tua rua ph\u00eda sau \u0111\u1ec3 t\u1ea1o s\u00f3ng \u00e2m g\u00e2y s\u1ef1 ch\u00fa \u00fd \u0111\u1ebfn lo\u00e0i c\u00e1.\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m h\u1ed7 tr\u1ee3 r\u00fat ng\u1eafn th\u1eddi gian c\u1eafn c\u00e2u c\u1ee7a c\u00e1, mang l\u1ea1i c\u1ea3m gi\u00e1c h\u1ee9ng th\u00fa v\u00e0 th\u01b0 gi\u00e3n khi c\u00e2u c\u00e1.

\n

Ch\u1ecdn mua c\u00e1c d\u1ee5ng c\u1ee5 c\u00e2u c\u00e1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng t\u1ea1i WebSoSanh.co

\nWebSoSanh.co l\u00e0 k\u00eanh mua s\u1eafm v\u1edbi c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, nhi\u1ec1u m\u1ee9c gi\u00e1 h\u1ee3p l\u00fd. Ch\u00fang t\u00f4i t\u1ef1 tin mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n nh\u1eefng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ebfn t\u1eeb c\u00e1c ngu\u1ed3n h\u00e0ng uy t\u00edn. \u0110\u1ebfn v\u1edbi WebSoSanh.co, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng t\u00ecm th\u1ea5y cho m\u00ecnh nh\u1eefng d\u1ee5ng c\u1ee5 c\u1ea7n thi\u1ebft cho chuy\u1ebfn \u0111i c\u00e2u c\u1ee7a m\u00ecnh. Ch\u00ednh s\u00e1ch giao h\u00e0ng t\u1eadn n\u01a1i c\u00f9ng v\u1edbi nhi\u1ec1u \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn h\u1eb1ng ng\u00e0y, h\u1eb1ng tu\u1ea7n. WebSoSanh.co t\u1ef1 h\u00e0o l\u00e0 n\u01a1i gi\u00fap b\u1ea1n c\u00f3 m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua s\u1eafm ho\u00e0n to\u00e0n hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i v\u00e0 ti\u1ec7n l\u1ee3i. C\u00f9ng mua n\u00e0o!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Dụng cụ câu cá khác