Cờ

Cờ - Tất cả sản phẩm Tìm mua đồ chơi Cờ cho bé tại WebSoSanh.co ✓ Chính Hãng ✓ Giá Rẻ Hơn ✓ Giao Hàng Miễn Phí
1.598 sản phẩm
Trang 1/34

[{"content": ["Kh\u00f4ng ph\u1ea3i t\u1ef1 nhi\u00ean c\u00e1c chuy\u00ean gia khuy\u00ean m\u1eb9 n\u00ean cho b\u00e9 nghe nh\u1ea1c t\u1eeb khi c\u00f2n trong b\u1ee5ng. \u0110\u1ebfn khi ch\u00e0o \u0111\u1eddi, theo t\u1eebng giai \u0111o\u1ea1n tr\u1ebb n\u00ean \u0111\u01b0\u1ee3c ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi nh\u1eefng \u0111\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 c\u00f3 th\u1ec3 ph\u00e1t ra \u00e2m thanh vui nh\u1ed9n c\u00f9ng v\u1edbi \u0111\u00f3 l\u00e0 h\u00ecnh \u1ea3nh ho\u1ea1t h\u00ecnh d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng, m\u00e0u s\u1eafc r\u1ef1c r\u1ee1. Kh\u00f4ng ch\u1ec9 mang t\u00ednh gi\u1ea3i tr\u00ed cao, \u0111\u1ed3 ch\u01a1i tr\u1ebb em c\u00f2n gi\u00fap k\u00edch th\u00edch th\u00ednh gi\u00e1c v\u00e0 th\u1ecb gi\u00e1c b\u00e9 ph\u00e1t tri\u1ec3n. V\u1eady n\u00ean, \u0111\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 ch\u00ednh l\u00e0 tr\u1ee3 th\u1ee7 \u0111\u1eafc l\u1ef1c \u0111\u1ec3 b\u00e9 ph\u00e1t tri\u1ec3n m\u1ed9t c\u00e1ch to\u00e0n di\u1ec7n t\u1ed1t nh\u1ea5t.\r\n

M\u00e1ch b\u1ea1n c\u00e1ch ch\u1ecdn \u0111\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 cho con an to\u00e0n

\r\n- \u0110\u1ed9 tu\u1ed5i: V\u1edbi nh\u1eefng b\u00e9 d\u01b0\u1edbi 5 tu\u1ed5i, b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn c\u00e1c d\u00f2ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01a1n gi\u1ea3n, d\u1ec5 ch\u01a1i, \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft s\u1eb5n \u00e2m thanh s\u1eb5n, ch\u1ec9 c\u1ea7n nh\u1ea5n n\u00fat ho\u1eb7c g\u00f5 l\u00e0 s\u1ebd ph\u00e1t ra ti\u1ebfng nh\u1ea1c. C\u00f2n \u0111\u1ed1i v\u1edbi con t\u1eeb 5 tu\u1ed5i tr\u1edf l\u00ean, b\u00e9 \u0111\u00e3 b\u1eaft \u0111\u1ea7u nh\u1eadn th\u1ee9c r\u00f5 r\u00e0ng h\u01a1n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 l\u1ef1a ch\u1ecdn nh\u1eefng nh\u1ea1c c\u1ee5 \u0111\u00f2i h\u1ecfi b\u00e9 ph\u1ea3i t\u01b0 duy khi ch\u01a1i. \u0110i\u1ec1u n\u00e0y kh\u00f4ng ch\u1ec9 gi\u00fap con y\u00eau th\u00edch \u00e2m nh\u1ea1c h\u01a1n m\u00e0 c\u00f2n h\u1ed7 tr\u1ee3 ph\u00e1t tri\u1ec3n n\u00e3o b\u1ed9 t\u1eeb nh\u1ecf. \r\n- Ch\u1ea5t li\u1ec7u: N\u1ebfu l\u00e0 c\u00e1c b\u00e9 nh\u1ecf tu\u1ed5i th\u00ec t\u1ed1t nh\u1ea5t m\u1eb9 n\u00ean ch\u1ecdn \u0111\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 l\u00e0m b\u1eb1ng nh\u1ef1a ho\u1eb7c g\u1ed7 v\u00e0 lu\u00f4n \u0111\u1ea3m b\u1ea3o r\u1eb1ng s\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u1ea3m b\u1ea3o ch\u1ee9ng nh\u1eadn ch\u1ea5t li\u1ec7u \u0111\u1ea1t ti\u00eau chu\u1ea9n. Khi b\u00e9 l\u1edbn h\u01a1n, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn mua c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng v\u1edbi \u0111a d\u1ea1ng ch\u1ea5t li\u1ec7u h\u01a1n. \r\n\u0110\u1ed3 ch\u01a1i m\u00f4 ph\u1ecfng nh\u1ea1c c\u1ee5\r\n- T\u1ed5ng quan: \u0110\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 d\u1ea1ng m\u00f4 ph\u1ecfng g\u1ed3m c\u00e1c lo\u1ea1i nh\u01b0 \u0111\u00e0n piano, organ, ghita, \u0111\u00e0n g\u00f5 d\u00e2n t\u1ed9c, tay chi\u00eang,\u2026 c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc nh\u1ecf, \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf theo ki\u1ec3u d\u00e1ng b\u1eaft m\u1eaft d\u1ec5 th\u01b0\u01a1ng. Ngo\u00e0i ra, \u00e2m thanh c\u0169ng \u0111\u01b0\u1ee3c m\u00f4 ph\u1ecfng t\u01b0\u01a1ng t\u1ef1 nh\u01b0 c\u00e1c lo\u1ea1i \u0111\u00e0n th\u1eadt.\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: Ti\u1ebfp x\u00fac v\u1edbi lo\u1ea1i \u0111\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 n\u00e0y, b\u00e9 s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m quen v\u1edbi c\u00e1c lo\u1ea1i nh\u1ea1c c\u1ee5 v\u00e0 \u00e2m thanh c\u00f9ng n\u1ed1t nh\u1ea1c \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng. S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 th\u1ec3 gi\u00fap b\u00e9 ph\u00e1t tri\u1ec3n kh\u1ea3 n\u0103ng \u00e2m nh\u1ea1c qua th\u00ednh gi\u00e1c hi\u1ec7u qu\u1ea3.

\r\n

\u0110\u1ed3 ch\u01a1i ph\u00e1t nh\u1ea1c

\r\n- T\u1ed5ng quan: \u0110\u1ed3 ch\u01a1i g\u1ed3m c\u00f2i, c\u00e1c m\u00f4 h\u00ecnh \u0111\u1ed3 ch\u01a1i \u0111\u1eb9p m\u1eaft c\u00f3 \u0111i k\u00e8m \u00e2m thanh nh\u01b0 m\u00e1y bay, t\u00e0u h\u1ecfa, \u00f4 t\u00f4 c\u00f3 th\u1ec3 b\u1ea5m c\u00f2i, kh\u1ee7ng long c\u00f3 th\u1ec3 \u0111i v\u00e0 ph\u00e1t ra \u00e2m thanh th\u00fa v\u1ecb, \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i c\u00f3 c\u00e1c n\u00fat b\u1ea5m v\u00e0 ph\u00e1t ra c\u00e1c \u00e2m thanh kh\u00e1c nhau...\r\n- C\u00f4ng d\u1ee5ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m gi\u00fap b\u00e9 hi\u1ec3u v\u1ec1 \u00e2m thanh th\u1ef1c t\u1ebf ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng c\u1ee7a c\u00e1c \u0111\u1ed3 v\u1eadt, con v\u1eadt, k\u00edch th\u00edch ph\u00e1t tri\u1ec3n th\u00ednh gi\u00e1c. Nh\u1edd \u0111\u00f3 t\u0103ng kh\u1ea3 n\u0103ng nghe v\u00e0 nh\u00ecn ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u00f9ng l\u00fac t\u1ed1t nh\u1ea5t.

\r\n

Mua online \u0111\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 cho con y\u00eau v\u1edbi gi\u00e1 t\u1ed1t t\u1ea1i WebSoSanh.co

\r\nHi\u1ec7n t\u1ea1i, WebSoSanh.co c\u00f3 r\u1ea5t nhi\u1ec1u lo\u1ea1i, m\u1eabu m\u00e3 \u0111\u1ed3 ch\u01a1i nh\u1ea1c c\u1ee5 kh\u00e1c nhau \u0111\u1ec3 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn mua cho con ngay t\u1ea1i nh\u00e0 b\u1eb1ng c\u00e1ch c\u00f9ng con xem h\u00ecnh \u1ea3nh v\u00e0 \u0111\u1eb7t h\u00e0ng s\u1ea3n ph\u1ea9m y\u00eau th\u00edch. WebSoSanh.co v\u1edbi d\u1ecbch v\u1ee5 giao h\u00e0ng t\u1eadn nh\u00e0 nhanh ch\u00f3ng, c\u00f9ng ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i tr\u1ea3 h\u00e0ng d\u1ec5 d\u00e0ng n\u1ebfu kh\u00f4ng h\u00e0i l\u00f2ng khi \u0111\u1eb7t mua t\u1ea1i WebSoSanh.co Mall, h\u1ee9a h\u1eb9n s\u1ebd mang \u0111\u1ebfn cho b\u1ea1n m\u1ed9t tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua s\u1eafm online \u01b0ng \u00fd nh\u1ea5t.

\r\n"], "heading": "\u0110\u1ed2 CH\u01a0I NH\u1ea0C C\u1ee4 - CHO B\u00c9 PH\u00c1T TRI\u1ec2N T\u01af DUY TO\u00c0N DI\u1ec6N"}]

Xu hướng Cờ