Bàn Phím Văn Phòng

Bàn Phím Văn Phòng - Tất cả sản phẩm Bàn Phím Văn Phòng
15.401 sản phẩm
Trang 1/100

[{"content": ["

B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y - S\u1ea3n ph\u1ea9m mang l\u1ea1i s\u1ef1 ti\u1ec7n l\u1ee3i cho ng\u01b0\u1eddi s\u1eed d\u1ee5ng

N\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u00e3 t\u1eebng tr\u1ea3i qua c\u1ea3m gi\u00e1c kh\u00f3 ch\u1ecbu v\u00ec b\u1ecb v\u01b0\u1edbng v\u00edu b\u1edfi qu\u00e1 nhi\u1ec1u d\u00e2y \u0111i\u1ec7n t\u1eeb m\u00e1y t\u00ednh. V\u1eady th\u00ec h\u1eb3n b\u1ea1n s\u1ebd r\u1ea5t y\u00eau th\u00edch b\u1ed9 chu\u1ed9t v\u00e0 b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y. Thi\u1ebft b\u1ecb n\u00e0y c\u00f2n r\u1ea5t ti\u1ec7n di chuy\u1ec3n, t\u1ea1o kh\u00f4ng gian l\u00e0m vi\u1ec7c r\u1ed9ng r\u00e3i. Tuy nhi\u00ean tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng hi\u1ec7n nay c\u00f3 \u0111a d\u1ea1ng c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y, khi\u1ebfn cho m\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi \u0111au \u0111\u1ea7u kh\u00f4ng bi\u1ebft n\u00ean ch\u1ecdn s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0o ph\u00f9 h\u1ee3p v\u1edbi nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng.

Gi\u1edd \u0111\u00e2y, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 y\u00ean t\u00e2m h\u01a1n v\u00ec \u0111\u00e3 c\u00f3 WebSoSanh.co. T\u1ef1 h\u00e0o l\u00e0 trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed h\u00e0ng \u0111\u1ea7u Vi\u1ec7t Nam chuy\u00ean cung c\u1ea5p c\u00e1c m\u1eb7t h\u00e0ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, uy t\u00edn \u0111\u1ebfn tay ng\u01b0\u1eddi ti\u00eau d\u00f9ng. C\u00e1c s\u1ea3n ph\u1ea9m t\u1ea1i WebSoSanh.co lu\u00f4n \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0\u1ee3c ki\u1ec3m tra k\u1ef9 l\u01b0\u1ee1ng v\u1ec1 ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng tr\u01b0\u1edbc khi giao \u0111\u1ebfn tay kh\u00e1ch h\u00e0ng. H\u00e3y truy c\u1eadp v\u00e0o WebSoSanh.co \u0111\u1ec3 mua b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y v\u00e0 nh\u1eadn ngay nh\u1eefng ch\u00ednh s\u00e1ch \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn.

Ti\u00eau ch\u00ed ch\u1ecdn b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng

- S\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng ph\u00edm v\u00e0 k\u00edch c\u1ee1 b\u00e0n ph\u00edm: T\u00f9y theo nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng m\u00e0 b\u1ea1n n\u00ean ch\u1ecdn b\u00e0n ph\u00edm c\u00f3 k\u00edch c\u1ee1 v\u00e0 s\u1ed1 ph\u00edm ph\u00f9 h\u1ee3p. K\u00edch th\u01b0\u1edbc b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111\u01b0\u1ee3c ph\u00e2n lo\u1ea1i theo s\u1ed1 l\u01b0\u1ee3ng ph\u00edm tr\u00ean b\u00e0n ph\u00edm. C\u00e1c ph\u00edm th\u01b0\u1eddng c\u00f3 k\u00edch th\u01b0\u1edbc \u0111\u1ea7y \u0111\u1ee7 l\u00e0 15,5mm x 15mm v\u00e0 c\u00f3 kho\u1ea3ng c\u00e1ch ph\u00edm kho\u1ea3ng 3,3mm \u0111\u1ebfn 3,8mm. Hi\u1ec7n nay tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng cung c\u1ea5p c\u00e1c m\u1eabu b\u00e0n ph\u00edm full 100% v\u1edbi 108 ph\u00edm k\u00edch th\u01b0\u1edbc l\u1edbn, m\u1eabu 70% v\u1edbi kho\u1ea3ng 84, 87 ph\u00edm k\u00edch th\u01b0\u1edbc trung v\u00e0 m\u1eabu 60% v\u1edbi kho\u1ea3ng 61, 62, 68 ph\u00edm k\u00edch th\u01b0\u1edbc mini. T\u00f9y theo nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng v\u00e0 s\u1ef1 ti\u1ec7n l\u1ee3i c\u1ee7a ch\u00fang m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn c\u00e1c m\u1eabu b\u00e0n ph\u00edm tr\u00ean.

- C\u00f4ng ngh\u1ec7 tr\u00ean b\u00e0n ph\u00edm: C\u00f4ng ngh\u1ec7 ph\u00edm c\u0169ng l\u00e0 m\u1ed9t \u0111\u1eb7c \u0111i\u1ec3m quan tr\u1ecdng m\u00e0 b\u1ea1n c\u1ea7n quan t\u00e2m. V\u00ec m\u1ed7i c\u00f4ng ngh\u1ec7 s\u1ebd cho hi\u1ec7u qu\u1ea3 s\u1eed d\u1ee5ng kh\u00e1c nhau. Switch l\u00e0 c\u00f4ng ngh\u1ec7 \u1ee9ng d\u1ee5ng cho c\u00e1c m\u1eabu b\u00e0n ph\u00edm c\u01a1 cho thao t\u00e1c nhanh, \u0111\u1ed9 nh\u1ea1y cao, kh\u00f4ng g\u00e2y \u0111au tay v\u00e0 tu\u1ed5i th\u1ecd keycap l\u1edbn. Hi\u1ec7n nay, key switch c\u00f3 4 lo\u1ea1i l\u00e0 Red Switch, Blue Switch, Brown Switch v\u00e0 Black Switch v\u1edbi \u0111\u1ed9 \u1ed3n v\u00e0 \u0111\u1ed9 nh\u1ea1y ph\u00edm kh\u00e1c nhau. V\u1edbi nhu c\u1ea7u s\u1eed d\u1ee5ng v\u0103n ph\u00f2ng c\u1ea7n s\u1ef1 y\u00ean t\u0129nh th\u00ec m\u1eabu b\u00e0n ph\u00edm Red Switch s\u1ebd l\u00e0 s\u1ef1 l\u1ef1a ch\u1ecdn ph\u00f9 h\u1ee3p. C\u00f2n Black Switch s\u1ebd n\u1eb7ng h\u01a1n nh\u01b0ng \u00eam v\u00e0 kh\u00f4ng g\u00e2y ti\u1ebfng \u1ed3n khi g\u00f5 ph\u00edm. M\u1eabu ph\u00edm Blue Switch v\u00e0 Brown Switch s\u1ebd d\u00e0nh cho nh\u1eefng ai y\u00eau th\u00edch ti\u1ebfng click v\u00e0 \u0111\u1ed9 nh\u1ea1y trong t\u1eebng thao t\u00e1c. M\u1ed9t s\u1ed1 c\u00e1c b\u00e0n ph\u00edm c\u00f3 t\u00ednh n\u0103ng t\u00edch h\u1ee3p v\u1edbi thanh c\u1ea3m \u1ee9ng \u0111a d\u1ee5ng nh\u01b0 n\u00fat \u0111i\u1ec1u khi\u1ec3n \u00e2m l\u01b0\u1ee3ng, n\u00fat tr\u01b0\u1ee3t timeline v\u00e0 play/pause \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng \u01b0a chu\u1ed9ng.

- Ki\u1ec3u k\u1ebft n\u1ed1i tr\u00ean b\u00e0n ph\u00edm: C\u00e1c m\u1eabu b\u00e0n ph\u00edm hi\u1ec7n nay th\u01b0\u1eddng s\u1eed d\u1ee5ng k\u1ebft n\u1ed1i bluetooth ho\u1eb7c k\u1ebft n\u1ed1i \u0111\u1ea7u thu USB Nano. Trong \u0111\u00f3, ki\u1ec3u k\u1ebft n\u1ed1i bluetooth c\u1ee7a b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y cho kh\u1ea3 n\u0103ng k\u1ebft n\u1ed1i v\u1edbi nhi\u1ec1u thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f9ng l\u00fac. T\u1eeb \u0111\u00f3, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 linh ho\u1ea1t l\u1ef1a ch\u1ecdn thi\u1ebft b\u1ecb ph\u00f9 h\u1ee3p, li\u00ean k\u1ebft t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb c\u00f3 h\u1ed7 tr\u1ee3 bluetooth hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i. C\u00f2n ki\u1ec3u k\u1ebft n\u1ed1i USB Nano c\u1ee7a b\u00e0n ph\u00edm c\u00f3 d\u00e2y cho \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n k\u1ebft n\u1ed1i \u1ed5n \u0111\u1ecbnh v\u1edbi USB \u0111\u1ea7u thu Nano c\u00f3 \u0111\u1ed9 nh\u1ea1y cao trong ph\u1ea1m vi hi\u1ec7u qu\u1ea3. Thi\u1ebft b\u1ecb k\u1ebft n\u1ed1i USB s\u1ebd \u0111\u1ed3ng nh\u1ea5t kh\u00f4ng lo b\u1ecb gi\u00e1n \u0111o\u1ea1n b\u1edfi \u0111\u01b0\u1eddng truy\u1ec1n s\u00f3ng b\u1ecb nhi\u1ec5u hay c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng.

- Th\u1eddi l\u01b0\u1ee3ng pin: C\u00e1c lo\u1ea1i b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111a ph\u1ea7n ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng d\u1ef1a v\u00e0o ngu\u1ed3n n\u0103ng l\u01b0\u1ee3ng pin \u0111i\u1ec7n t\u1eed \u0111\u1ec3 ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng. B\u1edfi v\u1eady b\u1ea1n c\u1ea7n ch\u00fa \u00fd \u0111\u1ebfn th\u1eddi l\u01b0\u1ee3ng pin \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o vi\u1ec7c s\u1eed d\u1ee5ng \u1ed5n \u0111\u1ecbnh, \u00edt b\u1ecb gi\u00e1n \u0111o\u1ea1n. B\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn m\u1ed9t chi\u1ebfc b\u00e0n ph\u00edm v\u1edbi tu\u1ed5i th\u1ecd pin k\u00e9o d\u00e0i tr\u00ean 12 th\u00e1ng, b\u1ea1n s\u1ebd kh\u00f4ng ph\u1ea3i thay pin li\u00ean t\u1ee5c trong th\u1eddi gian ng\u1eafn. \u0110a ph\u1ea7n c\u00e1c m\u1eabu b\u00e0n ph\u00edm s\u1eed d\u1ee5ng pin AAA thay th\u1ebf kh\u00e1 ti\u1ec7n l\u1ee3i v\u1edbi m\u1ed9t s\u1ed1 d\u00f2ng s\u1eed d\u1ee5ng pin chuy\u00ean d\u1ee5ng.

- T\u00ednh n\u0103ng t\u00edch h\u1ee3p: B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y kh\u00f4ng ch\u1ec9 th\u1ef1c hi\u1ec7n c\u00e1c thao t\u00e1c m\u00e1y t\u00ednh, thi\u1ebft b\u1ecb ch\u00fang c\u00f2n \u0111\u01b0\u1ee3c trang b\u1ecb th\u00eam t\u00ednh n\u0103ng ti\u1ec7n l\u1ee3i gi\u00fap v\u1eadn h\u00e0nh thi\u1ebft b\u1ecb \u1ed5n \u0111\u1ecbnh, hi\u1ec7u qu\u1ea3 h\u01a1n.T\u00f9y theo nhu c\u1ea7u th\u1ef1c t\u1ebf m\u00e0 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ecdn c\u00e1c t\u00ednh n\u0103ng th\u1ef1c s\u1ef1 c\u1ea7n thi\u1ebft nh\u01b0: kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc, thao t\u00e1c nhi\u1ec1u n\u00fat c\u00f9ng l\u00fac, t\u00ednh n\u0103ng ti\u1ebft ki\u1ec7m pin...

- Th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u: C\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb \u0111i\u1ec7n t\u1eed, c\u00f4ng ngh\u1ec7 k\u00e9m ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng, h\u00e0ng gi\u1ea3, nh\u00e1i hi\u1ec7n \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c b\u00e0y b\u00e1n tr\u00ean th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng r\u1ea5t nhi\u1ec1u. V\u00ec v\u1eady, b\u1ea1n n\u00ean t\u00ecm hi\u1ec3u k\u1ef9 tr\u01b0\u1edbc khi mua ho\u1eb7c c\u00f3 th\u1ec3 t\u00ecm \u0111\u1ebfn c\u00e1c c\u1eeda h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng, c\u1eeda h\u00e0ng ph\u00e2n ph\u1ed1i ch\u00ednh th\u1ee9c ho\u1eb7c c\u00e1c trang th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed n\u1ed5i ti\u1ebfng. M\u1ed9t s\u1ed1 h\u00e3ng s\u1ea3n xu\u1ea5t uy t\u00edn m\u00e0 b\u1ea1n n\u00ean quan t\u00e2m nh\u01b0: Logitech, Filco, Remax, LG..

B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y Logitech

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u1ed9 b\u00e0n ph\u00edm chu\u1ed9t kh\u00f4ng d\u00e2y Logitech MK240 Nano-Kh\u00f4ng d\u00e2y 2.4Ghz, B\u00e0n ph\u00edm Bluetooth Logitech K380 Multi-Device - K\u1ebft n\u1ed1i Bluetooth c\u00f9ng l\u00fac 3 thi\u1ebft b\u1ecb, B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y Logitech K270- new 100%,...

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y Logitech l\u00e0 m\u1ed9t s\u1ea3n ph\u1ea9m k\u1ebft n\u1ed1i kh\u00f4ng d\u00e2y ti\u1ec7n d\u1ee5ng, c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i t\u1eeb kho\u1ea3ng c\u00e1ch xa t\u1edbi 10 m\u00e9t (33 ft). S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c thi\u1ebft k\u1ebf nh\u1ecf g\u1ecdn, tr\u1ecdng l\u01b0\u1ee3ng nh\u1eb9, t\u00ednh th\u1ea9m m\u1ef9 cao, ch\u00fa tr\u1ecdng \u0111\u1ebfn c\u1ea3m gi\u00e1c ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng.

- T\u00ednh n\u0103ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00edch h\u1ee3p c\u00f4ng ngh\u1ec7 Unifying hi\u1ec7n \u0111\u1ea1i c\u00f9ng t\u00ednh n\u0103ng ch\u1ed1ng n\u01b0\u1edbc hi\u1ec7u qu\u1ea3. Ngo\u00e0i ra, b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y c\u00f2n c\u00f3 \u0111\u00e8n ch\u1ec9 b\u00e1o (LED): LED pin, 3 LED k\u00eanh Bluetooth cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng d\u1ec5 quan s\u00e1t. H\u01a1n n\u1eefa, b\u00e0n ph\u00edm t\u00edch h\u1ee3p c\u00e1c ph\u00edm \u0111\u1eb7c bi\u1ec7t: C\u00e1c ph\u00edm n\u00f3ng (Home, Back, C\u00f4ng t\u1eafc \u1ee9ng d\u1ee5ng, Menu theo \u1ee9ng d\u1ee5ng c\u1ee5 th\u1ec3), Easy-Switch\u2122 ti\u1ec7n d\u1ee5ng cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng.

B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y Filco

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u00e0n ph\u00edm c\u01a1 Filco Kobo Studio Majestouch Convertible 2 Seiji,B\u00e0n ph\u00edm c\u01a1 Filco Kobo Studio Majestouch Convertible 2 Akakin Sunako (Tenkeyless), B\u00e0n ph\u00edm c\u01a1 Filco Kobo Studio Majestouch Convertible 2 Aurora Fullsize ...

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y Filco c\u00f3 2 k\u00edch th\u01b0\u1edbc c\u01a1 b\u1ea3n l\u00e0 Fullsize 104 ph\u00edm v\u00e0 Tenkeyless 87 ph\u00edm. C\u00e1c ph\u00edm \u0111\u01b0\u1ee3c gia c\u00f4ng b\u1eb1ng k\u1ef9 thu\u1eadt truy\u1ec1n th\u1ed1ng Nh\u1eadt B\u1ea3n v\u00e0 ho\u00e0n thi\u1ec7n b\u1eb1ng m\u1ed9t l\u1edbp s\u01a1n m\u00e0i trong su\u1ed1t.

- T\u00ednh n\u0103ng: S\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ebft n\u1ed1i t\u1ed1i \u0111a 5 thi\u1ebft b\u1ecb bluetooth v\u1edbi Macbook, iPhone, smartphone Android, m\u00e1y t\u00ednh b\u1ea3ng, Android TV, Playstation,... B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 chuy\u1ec3n \u0111\u1ed5i linh ho\u1ea1t gi\u1eefa c\u00e1c thi\u1ebft b\u1ecb Bluetooth v\u00e0 USB ch\u1ec9 c\u1ea7n s\u1eed d\u1ee5ng t\u1ed5 h\u1ee3p ph\u00edm Ctrl + Alt + Fn v\u00e0 b\u1ea5t k\u00ec ph\u00edm n\u00e0o t\u1eeb 1 ~ 5 (s\u1ed1 t\u1eeb 1 \u0111\u1ebfn 4 l\u00e0 Bluetooth, s\u1ed1 5 l\u00e0 USB). V\u1edbi c\u00e1ch g\u00f5 l\u01b0\u1edbt kh\u00f4ng c\u1ea7n ch\u1ea1m \u0111\u00e1y, b\u00e0n ph\u00edm c\u01a1 Filco lo\u1ea1i b\u1ecf \u0111\u01b0\u1ee3c t\u00e1c nh\u00e2n g\u00e2y \u0111au \u0111\u1ea7u ng\u00f3n tay do l\u1eb7p l\u1ea1i m\u1ed9t \u0111\u1ed9ng t\u00e1c qu\u00e1 nhi\u1ec1u l\u1ea7n (RSI).

B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y Remax

- S\u1ea3n ph\u1ea9m: B\u00e0n Ph\u00edm Kh\u00f4ng D\u00e2y Remax K301 - H\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng, B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y Remax K101, B\u00e0n Ph\u00edm V\u00e0 Chu\u1ed9t Kh\u00f4ng D\u00e2y Remax MK601,...

- Thi\u1ebft k\u1ebf: B\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y c\u00f3 h\u00ecnh d\u00e1ng si\u00eau m\u1ecfng, nh\u1ecf nh\u1eb9, v\u1eeba v\u1eb7n m\u1edbi m\u1ecdi kh\u00f4ng gian l\u00e0m vi\u1ec7c, h\u1ecdc t\u1eadp. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 thi\u1ebft k\u1ebf d\u1ea1ng d\u1ed1c, c\u00f9ng ki\u1ec3u d\u00e1ng b\u00e0n ph\u00edm h\u01a1i l\u00f5m nh\u1eb9 \u1edf gi\u1eefa, gi\u00fap b\u1ea1n d\u1ec5 d\u00e0ng thao t\u00e1c tr\u00ean c\u00e1c ph\u00edm v\u1edbi t\u1ed1c \u0111\u1ed9 nhanh. Ngo\u00e0i ra, nh\u1edd v\u00e0o thi\u1ebft k\u1ebf n\u00e0y trong qu\u00e1 tr\u00ecnh s\u1eed d\u1ee5ng c\u00f2n h\u1ea1n ch\u1ebf \u0111\u01b0\u1ee3c vi\u1ec7c ph\u00e1t ra \u00e2m thanh l\u1ea1ch c\u1ea1ch g\u00e2y kh\u00f3 ch\u1ecbu cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng.

- T\u00ednh n\u0103ng: B\u00e0n ph\u00edm gaming n\u00e0y \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00e0m t\u1eeb ch\u1ea5t li\u1ec7u ABS + PC cao c\u1ea5p, nh\u1edd \u0111\u00f3, s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f3 \u0111\u1ed9 b\u00f3ng \u0111\u1eb9p. Ngo\u00e0i ra ch\u1ea5t li\u1ec7u n\u00e0y c\u0169ng cho kh\u1ea3 n\u0103ng ch\u1ecbu l\u1ef1c cao, ch\u1ed1ng va \u0111\u1eadp v\u00e0 x\u01b0\u1edbc v\u00f4 c\u00f9ng t\u1ed1t. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, Remax trang b\u1ecb c\u00f4ng ngh\u1ec7 Bluetooth 3.0 t\u01b0\u01a1ng th\u00edch v\u1edbi nhi\u1ec1u thi\u1ebft b\u1ecb kh\u00e1c nhau, cho k\u1ebft n\u1ed1i an to\u00e0n trong b\u00e1n k\u00ednh l\u00ean \u0111\u1ebfn 10m.

C\u00e1ch v\u1ec7 sinh b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y \u0111\u00fang c\u00e1ch

\u0110\u1ea7u ti\u00ean, b\u1ea1n h\u00e3y d\u00f9ng nh\u1eefng chi\u1ebfc kh\u0103n m\u1ec1m v\u00e0 \u1ea9m \u0111\u1ec3 lau to\u00e0n b\u1ed9 c\u00e1c ph\u00edm. Ho\u1eb7c b\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng kh\u0103n kh\u00f4 th\u1ea5m c\u1ed3n 900 \u0111\u1ec3 \u0111\u1ed3ng th\u1eddi di\u1ec7t khu\u1ea9n. Ngo\u00e0i ra, m\u1ed9t chi\u1ebfc m\u00e1y h\u00fat b\u1ee5i c\u0169ng l\u00e0 thi\u1ebft b\u1ecb h\u1eefu \u00edch c\u1ea7n thi\u1ebft trong c\u00f4ng \u0111o\u1ea1n l\u00e0m s\u1ea1ch b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y n\u00e0y. Trong l\u00fac h\u00fat b\u1ee5i, b\u1ea1n h\u00e3y d\u00f9ng m\u1ed9t chi\u1ebfc c\u1ecd m\u1ec1m v\u00e0 qu\u00e9t s\u1ea1ch m\u1ecdi ng\u00f3c ng\u00e1ch t\u1ea1i \u0111\u00f3. B\u1ea1n c\u0169ng c\u00f3 th\u1ec3 d\u00f9ng m\u1ed9t b\u00ecnh x\u1ecbt kh\u00ed n\u00e9n \u0111\u1ec3 th\u1ed5i b\u1ee5i b\u1ea9n ra kh\u1ecfi c\u00e1c khe. Khi th\u1ed5i, nh\u1edb \u00fap m\u1eb7t b\u00e0n ph\u00edm h\u01b0\u1edbng xu\u1ed1ng d\u01b0\u1edbi \u0111\u1ec3 b\u1ee5i d\u1ec5 r\u01a1i ra. N\u1ebfu c\u00f3 th\u1eddi gian, b\u1ea1n n\u00ean th\u00e1o b\u00e0n ph\u00edm ra \u0111\u1ec3 l\u00e0m v\u1ec7 sinh k\u1ef9 h\u01a1n. L\u01b0u \u00fd b\u1ea1n n\u00ean \u00fap m\u1eb7t b\u00e0n ph\u00edm xu\u1ed1ng r\u1ed3i th\u00e1o c\u00e1c v\u00edt \u1edf c\u00e1c g\u00f3c v\u00e0 v\u1ecb tr\u00ed c\u00f3 d\u1ea5u m\u0169i t\u00ean. Sau \u0111\u00f3, b\u1ea1n l\u1eadt m\u1eb7t sau c\u1ee7a b\u00e0n ph\u00edm, l\u1ea5y b\u1ea3n m\u1ea1ch ra, r\u1ed3i th\u00e1o r\u1eddi c\u00e1c ph\u00edm. B\u1ea1n c\u1ea7n nh\u1edb r\u1eb1ng b\u1ea1n s\u1ebd ph\u1ea3i c\u00f3 m\u1ed9t b\u1ea3n s\u01a1 \u0111\u1ed3 ph\u00edm \u0111\u1ec3 c\u00f3 th\u1ec3 l\u1eafp n\u00f3 tr\u1edf l\u1ea1i \u0111\u00fang nh\u01b0 ban \u0111\u1ea7u.

Mua b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y ch\u00ednh h\u00e3ng ch\u1ea5t l\u01b0\u1ee3ng v\u1edbi gi\u00e1 si\u00eau \u01b0u \u0111\u00e3i t\u1ea1i WebSoSanh.co

L\u00e0 \u1ee9ng d\u1ee5ng mua s\u1eafm tr\u1ef1c tuy\u1ebfn h\u00e0ng \u0111\u1ea7u t\u1ea1i Vi\u1ec7t Nam, WebSoSanh.co lu\u00f4n \u0111\u00e1p \u1ee9ng m\u1ecdi nhu c\u1ea7u mua s\u1eafm c\u1ee7a kh\u00e1ch h\u00e0ng. N\u1ebfu b\u1ea1n l\u00e0 t\u00edn \u0111\u1ed3 mua s\u1eafm online th\u00ec WebSoSanh.co ch\u00ednh l\u00e0 n\u01a1i ho\u00e0n h\u1ea3o b\u1ea1n n\u00ean l\u1ef1a ch\u1ecdn. WebSoSanh.co m\u1eb7c d\u00f9 m\u1edbi xu\u1ea5t hi\u1ec7n t\u1ea1i th\u1ecb tr\u01b0\u1eddng th\u01b0\u01a1ng m\u1ea1i \u0111i\u1ec7n t\u1eed Vi\u1ec7t Nam trong nh\u1eefng n\u0103m g\u1ea7n \u0111\u00e2y nh\u01b0ng c\u0169ng \u0111\u00e3 chi\u1ebfm \u0111\u01b0\u1ee3c l\u00f2ng tin kh\u00f4ng h\u1ec1 nh\u1ecf v\u1edbi c\u00e1c t\u00edn \u0111\u1ed3 mua s\u1eafm. T\u1ea1i \u0111\u00e2y, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 mua b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y hay b\u1ea5t k\u1ef3 s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u00e0o kh\u00e1c m\u1ed9t c\u00e1ch nhanh ch\u00f3ng v\u00e0 ti\u1ec7n l\u1ee3i.

Khi \u0111\u1ebfn v\u1edbi gian h\u00e0ng WebSoSanh.co Mall, b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c mua s\u1eafm \u1edf h\u00e0ng tr\u0103m gian h\u00e0ng ch\u00ednh h\u00e3ng v\u1edbi m\u1ee9c gi\u00e1 v\u00f4 c\u00f9ng \u01b0u \u0111\u00e3i. C\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 \u0111\u1ebfn c\u00e1c th\u01b0\u01a1ng hi\u1ec7u n\u1ed5i ti\u1ebfng nh\u01b0: Logitech, SamSung, Unilever... c\u00f9ng h\u00e0ng ng\u00e0n \u01b0u \u0111\u00e3i h\u1ea5p d\u1eabn. \u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ho\u00e0n to\u00e0n y\u00ean t\u00e2m v\u1edbi ch\u00ednh s\u00e1ch \u0111\u1ed5i - tr\u1ea3 h\u00e0ng c\u1ee7a WebSoSanh.co Mall n\u1ebfu c\u00f3 b\u1ea5t k\u1ef3 v\u1ea5n \u0111\u1ec1 g\u00ec x\u1ea3y ra \u0111\u1ed1i v\u1edbi \u0111\u01a1n h\u00e0ng c\u1ee7a b\u1ea1n.

Khi tr\u1ea3i nghi\u1ec7m mua s\u1eafm t\u1ea1i WebSoSanh.co, b\u1ea1n s\u1ebd v\u00f4 c\u00f9ng ng\u1ea1c nhi\u00ean v\u1edbi v\u00f4 s\u1ed1 ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh khuy\u1ebfn m\u00e3i, gi\u1ea3m gi\u00e1 h\u1ea5p d\u1eabn. C\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 \u0111\u1ebfn c\u00e1c ch\u01b0\u01a1ng tr\u00ecnh nh\u01b0: gi\u1ea3m gi\u00e1 tr\u0103m t\u1ef7, deal s\u1ed1c 1\u0110 , s\u0103n xu m\u1ed7i ng\u00e0y,... Ngo\u00e0i ra, b\u1ea1n s\u1ebd kh\u00f4ng c\u00f2n lo ng\u1ea1i v\u1ec1 vi\u1ec7c giao h\u00e0ng nh\u1edd ch\u00ednh s\u00e1ch mi\u1ec5n ph\u00ed v\u1eadn chuy\u1ec3n v\u00e0 c\u00e1c \u0111\u1ed1i t\u00e1c v\u1eadn chuy\u1ec3n uy t\u00edn nh\u01b0 Giao h\u00e0ng ti\u1ebft ki\u1ec7m, J&T Express, WebSoSanh.co 24H,\u2026. B\u00ean c\u1ea1nh \u0111\u00f3, c\u00e1c ph\u01b0\u01a1ng th\u1ee9c thanh to\u00e1n c\u1ee7a WebSoSanh.co c\u0169ng h\u1ebft s\u1ee9c \u0111a d\u1ea1ng v\u00e0 thu\u1eadn ti\u1ec7n nh\u01b0 thanh to\u00e1n t\u1eadn n\u01a1i, thanh to\u00e1n b\u1eb1ng v\u00ed Airpay, Internet Banking, Visa ... H\u01a1n n\u1eefa, WebSoSanh.co c\u00f2n cung c\u1ea5p t\u00ednh n\u0103ng tr\u1ea3 gi\u00e1, tr\u00f2 chuy\u1ec7n v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi b\u00e1n \u0111\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u00eam th\u00f4ng tin v\u00e0 gi\u00e1 c\u1ea3 c\u1ee7a s\u1ea3n ph\u1ea9m n\u1ebfu b\u1ea1n c\u00f3 nhu c\u1ea7u.

V\u1edbi nh\u1eefng \u01b0u \u0111\u00e3i v\u00f4 c\u00f9ng h\u1ea5p d\u1eabn nh\u01b0 v\u1eady c\u1ee7a WebSoSanh.co, ch\u1eafc ch\u1eafn b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 d\u1ec5 d\u00e0ng mua s\u1eafm b\u00e0n ph\u00edm kh\u00f4ng d\u00e2y m\u1ed9t c\u00e1ch d\u1ec5 d\u00e0ng. H\u00e3y truy c\u1eadp v\u00e0o WebSoSanh.co \u0111\u1ec3 kh\u00e1m ph\u00e1 v\u00f4 v\u00e0n s\u1ea3n ph\u1ea9m c\u00f9ng h\u00e0ng ng\u00e0n \u01b0u \u0111\u00e3i ngay h\u00f4m nay. \u1ede \u0111\u00e2u r\u1ebb h\u01a1n - WebSoSanh.co ho\u00e0n ti\u1ec1n!

"], "heading": ""}]

Xu hướng Bàn Phím Văn Phòng