MonEi (8)1 Shop nhỏ của Monsohot & Eisocool được lập ra tiện cho các bạn order ^o^
Fb của Mon: https://www.facebook.com/monsohot1/
Fb của Ei: https://www.facebook.com/eisocool/