BanaShop HCMC (20)


Các sản phẩm tại shop:
- Sticker và phụ kiện: Pepe, anh em gấu We Bare Bears
- Da cá trứng muối: Irvins, The Golden Duck, Kaizo Cool
- Dép đi trong nhà cute
20 sản phẩm